روانې پروژې

  فعالیت های انجام شده پروژه های انکشافی  الی 18 قوس سال مالی 1397 

نام پروژه وضعیت پروژه پیشرفت حقیقی فعالیت های اصلی انجام شده
توسعه شبکه فایبر نوری تکمیل گردیده است 100% 1.تمدیدکیبل شبکه فایبرنوری درحدود503 کیلومتر( جبلالسراج - بگرام ،جلالآباد - کنر،خوست - بندرغلام خان ، مزارشریف - دره صوف ، دره صوف پائين - یکاولنگ) و 32 کیلومترسروبی پل گزک - چنارتو ، شهرکندهار- میدان هوائي کندهارصورت گرفته.
2.جمعآ تمدید کیبل فایبرنوری 535 کیلومترکه به بهره برداری سپرده شده است.
توسعه تکنالوژی معلوماتی افغانستان(حکومتداری الکترونیکی) جریان دارد 6%
امضآ تفاهمنامه باارگانهای ذیربط وکارروی انکشاف سیستم جریان دارد. 
- عقد قرارداد خریداری تجهیزات ، نت ورک داخلی وحفظ ومراقبت سیستم .
- تهیه وتدارک 13قلم جنس تخنیکی درمراحل تدارکاتی قراردارد.
- عقد قراردادتجهیزات کمپیوتروIT.
- عقد قرارداد تهیه سیستم الکترونیکی شناسایی هویت ملی.
- عقد قرارداد خریداری اجناس برای ریاست پاسپورت.
عقد قرار داد خریداری انترنت ورک. 
- عقد قرارداد الکترونیکی سازی کتاب خانه پوهنتون کابل.
- کارطرح ودیزاین سیستم تذکره الکترونیکی ودیزاین ساختار شبکه تکمیل وتوزیع تذکره جریان دارد.
ایجاد بک اپ (Hot Standby) برای دیتا سنتر و تامین تجهیزات مایکرویف برای مرکز تبادله انترنت (Internet Exchange Point) جریان دارد 0%  - عقد قرارداد کاراحیای ساختمان پسته خانه ولایت کابل بادرنظرداشت دیزاین دوباره به اعلان مجدد سپرده شده.
سیستم آنلاین توذیع پاسپورت جریان دارد 0% سیستم توزیع پاسپورت آنلاین وسیستم تمدید ویزه برای اتباع خارجی ازطرف اداره آسان خدمت دیزاین وجدیدآ فعال گردیده است. این سیستم قابلیت های ذیل رادارا میباشد:
- پرینت وصدورپاسپورت بالاتراز ۳۰۰۰ جلد درروز؛
- ذخیره دیتا به شکل محفوظ ومنظم وقابل دسترس.
- عدم توزیع پاسپورت بدون تادیه فیس پاسپورت به درخواست کننده گان.
- دریافت اطلاع افراد ممنوع الخروج وبلک لست.
- پرنت وصدور پاسپورت به شکل نوبت بدون مداخله افراد.
- خریداری اجناس طرف ضرورت.
- عقد قرارداد (435)ام بی انترنت باریاست پاسپورت.
- سیستم پاسپورت آنلاین اماده افتتاح است .
ایجاد مرکز تبادله انترنت (NIXA) جریان دارد 8%  وسایل وتجهیزات پروژه نیکسا نصب گردیده است 
- امضآ تفاهمنامه با 10شرکت بزرگ انترنتی به منظور وصل شان به سیستم نیکسا 
- آموزش برای کارمندان شرکت های مربوط 
- عقد قرارداد وصل با فایبرنوری افغان تیلیکام.
سیستم حقیقی معلومات مخابراتی تدارکات، تهیه وسایل و تجهیز مرکز مدیریت سیستم. 5%  نظارت ازجمع آوری 10٪ محصول خدمات مخابراتی صورت گرفته است . 
دیجیتل کاسا تدارکات 2%   REOI ،TORبرای دو پروژه ( Cloud computing و Nationl Portal) ترتیب ازطرف اداره تدارکات ملی وبانک جهانی به اعلان سپرده شده، ارزیابی تکمیل وجهت تائیدی به بانک جهانی ارسال گردیده قرارداد پروژه CERT ترتیب وعنقریب باشرکت برنده عقد میگردد.ارزیابی تخنیکی پروژه های ( Gov Net و Internet Exchange)  جریان دارد.قرارداد سروی واخان باشرکت چیناتیلیکام عقدگردیده وکارآن درجریان می باشد.
TOR برای بست Consultancy دربخش پلان وپالیسی کاندید واجد شرایط انتخاب وراپورارزیابی تخنیکی(TER) ترتیب وجهت اخذمنظوری بابانک جهانی شریک گردیده. مذاکره باکاندیدبرنده آغازگردیده است.
ازجمله پنج بست Consultancy اداره محترم اترا، چهارتن ازمشاورین آن اداره عملا شروع به فعالیت نموده وپروسه استخدام یک مشاور دیگربرای یک Consultancy اداره اترانهایی شده است.
 - استخدام متخصص ارشد ارتباط عامه وبست مشاورتدارکات ( مشاوربینالملی ) صورت گرفته است.
- ترتیب Withdrawa Application # 3 وIFR مالیه و بانک جهانی مربوط سال مالی ۱۳۹۶و ارسال آن به وزارت مالیه وبانک جهانی
.ترتیب Withdrawal Applicaiton # 4 مربوط ربع اول دوم و سوم سال مالی ۱۳۹۷.
پروژه آسان خدمت جریان دارد 14% 1.عقدقرارداد تجهیزات ووسایل صالونهای4 و5 مالیه دهنده گان کوچک ومتوسط
2.آماده ساختن ساختمان بلاکهای شماره4 و5 نمایشگاه اقتصادی وزارت تجارت وصنایع واتصال آن با شبکه فایبرنوری
3.عقدقراردادایجادمرکزتماس مشتریان آسان خدمت
4.تهیه وسایل تکنالوژی برای دفترمرکزی آسان خدمت
5.دیزاین اعمارتعمیراداری مرکزآسان خدمت تکمیل گردیده است
6.پروسه ساده سازی خدمات عامه وزارت ترانسپورت تکمییل گردیده است
7.آموزش برنامه آسان خدمت برای(35) تن ازطبقه اناث مدیریت ترافیک و(43) تن ازکارمندان وزارت مخابرات آموزش داده شده است.
8.نشراعلانات آسان خدمت.
توسعه و مدرن سازی خدمات پستی تدارکات 0% ترتیب و تکمیل مشخصات و درخواستی های مربوط پروژه مدرن سازی پستی ازطرف ریاست پست و تایدی شرط نامه مربوط ان ازطرف این اداره انجام داده شده است.
تادیه معاشات از طریق مبایل جریان دارد 6% 1.امضآ قرارداد تادیه معاش با شرکت روشن وپرداخت معاشات ازطریق موبایل برای(76000) تن درولایات کابل،هرات، بلخ، پکتیا وبدخشان،تخار،لغمان وخوست صورت گزفته است.
2.امضآ قرارداد تادیه معاش باشرکت افغان بیسیم ازطریق موبائيل برای(43000) کارمند وزارت معارف 
3.پروسه راجستریشن برای کارکنان غیرحاضردوراول ودوم درولایات پروان ، کندهار و ننگرهار صورت گرفت 
4.امضآ قرارداد باشرکت مخابراتی روشن برای توسعه دادن برنامه تادیه معاشات ازطریق موبایل به۲۶ ولایت باقی مانده 
5.هماهنگی ونظارت ازپروسه تادیه معاشات ازطریق موبایل توسط اداره آسان خدمت ووزارت جریان دارد.
واحد تطبیق پروژه - ریفورم های وزارت جریان دارد 7% 1.استخدام بیشتراز40 متخصص دربخشهای مختلف وزارت.
2.خریداری تجهیزات ویدیوکنفرانس ها وتجهیزات IT 
3.آماده کردن ساختمان آرشیف 
4.عقد قرارداد برای تهیه وتدارک تجهیزات کمپیوتری ارشیف وزارت.
5.عقد قرارداد 35 قلم اجناس IT وموبل فرنیجربرای دفاتر.