اعلان کاریابی: به تعداد (۲۳) بست کمبود سوم و چهارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۶:۱۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به مـواد هشتم، نُهـم و دهم طرزالعمل تعیینات کارکنان بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می گردند باید با استفاده از صدور مکتوب به تمامی مراجع ذیربط و از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردند.

بدین ملحوظ به تعداد (۲۳) بست رتبه سوم و چهارم کمبود دوایر مرکزی شامل سیستم رتب و معاش ایـن وزارت به اعلان کارمندیابی سـپرده شـده اسـت که اعلان اول بسـت ها از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۴ و اعلان مجـدد بست ها از ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۱ میباشد. ضمیمه جدول و لوایح وظایف بست ها جهت نشر در ویب سایت کمیسیون محترم ارسال است.

همچنان ریاست های محترم ذیربط موضوع اعلان بست های فوق الذکر را به اطلاع تمام کارکنان خویش رسانیده تا علاقـمـندان که معیارات شارت لیست را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقــابتی اشــتـراک نماینـد.

mc

 

اسناد:

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

مکتوب اعلان کارمندیابی

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

یادداشت: آن عده از بست های که اعلان مجدد هستند از ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۱ و متباقی بست ها از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴ الی ۱۴۰۰/۵/۱۴ مهلت دارند.

جهت معلومات بیشتر به شماره 0202103997 تماس بگیرید.

 

جدول بست ها:

جدول اعلان بست های سوم و چهارم مرکزی

شماره ریاست عنوان بست / دانلود لایحه وظایف بست تعداد بست ملاحظات 
1 ساینس و نواوری کارشناس هماهنگی از تحقیق سطح ملی 4 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
2 کارشناس انترنت اشیاء (IOT) 4 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
3 کارشناس هوش مصنوعی (AI) 4 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
4 کارشناس بلاک چین (BLOCK CHAIN) 4 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
5 پلان و پالیسی کارشناس انکشاف پالیسی تکنالوژی های نوین 4 1 اعلان مجدد
6 ریاست اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT کارشناس تجارت الکترونیکی 4 1 اعلان مجدد
7 کارشناس طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری 4 1 اعلان مجدد
8 انجنیر طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری 4 1 اعلان مجدد
9 واحد (آمر) مدیریت پارک تکنالوژی عالی و انجنیری 3 1 اعلان مجدد
10 کارشناس تخنیکی پارک تکنالوژی عالی و انجنیری 4 1 اعلان مجدد
11 انجنیر حفظ و مراقبت پارک تکنالوژی عالی و انجنیری 4 1 اعلان مجدد
12 واحد (آمر) هماهنگ کننده صنعت تکنالوژی عالی 3 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
13 کارشناس سکتور خصوصی 4 1 اعلان مجدد
14 ریاست عمومی CDO کارشناس استراتیژی و نقشه راه دیجیتلی برای حکومت 4 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
15 کارشناس آموزش 4 1 نظر به پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده میشود
16 امنیت سیستم های معلومات کارشناس امنیت شبکه و دیتا 4 1 اعلان بار اول
17 کارشناس بازاریابی IP و دومین 4 1 اعلان مجدد
18 ریاست زیربنای کلید عامه واحد (آمر) حمایت IT 3 1 اعلان مجدد
19 واحد (آمریت) کلود 3 1 اعلان مجدد
20 کارشناس خدمات کلود 4 1 اعلان مجدد
21 انجنیر CMS 4 1 اعلان مجدد
22 انجنیر تهویه 4 1 اعلان مجدد
23 منابع بشری داکتر صحیه  4 1 اعلان مجدد