ریاست ها

 

ریاست ها

ریاست دفترمقام وزارت مخابرات مسئولیت تنظیم اجندای مجالس و ملاقات های مقام وزارت، تامین ارتباط فی مابین ادارات دولتی، ادارات غیردولتی وسفارت خانه ها با وزارت - نشرتبلیغات - اطلاع رسانی عامه درمورد انکشافات عرصه مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ازطریق وسایل اطلاعات جمعی، کنفرانس های مطبوعاتی ومیزهای مدور- نشرمجله" اریکه " وهمچنان مسئول این ریاست منحیث سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی توظیف میباشد.
 
ریاست تکنالوژی معلوماتی یکی ازریاست های کلیدی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میباشد. این ریاست مسئولیت انکشاف وتوسعه تکنالوژی معلوماتی درکشور، تهیه پالیسی، ستندرد، چارچوب فعالیت، ایجاد اداره الکترونیکی درکشور، ایجاد مرکزملی معلومات افغانستان، تنظیم سیستم محافظت شبکه ها ومعلومات، توزیع دومین نام انترنتی افغانستان، راجستریشن انترنت ملی وتطبیق پروژه های انکشافی ملی سکتورتکنالوژی معلوماتی را درسطح کشور دارا میباشد. هدف ریاست عمومی تکنالوجی معلوماتی ایجاد و فراهم اوری ضروریات لازم تکنالوجی معلوماتی قرن 21 در کشورمیباشد. مقاصد عمده این ریاست عبارت اند از: انتقال به حکومتداری الکترونیکی، انکشاف و توسعه صنعت نرم افزار و سخت افزار، ایجاد زیربنا های هنری – صنعتی و استفاده معقول و باکیفیت از منابع بشری کشور. این ریاست روی آجندا ملی به منظور ایجاد شالوده سالم و مستحکم تکنالوجی معلوماتی که سبب رشد و توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور، رسیدن به یک افغانستان بهتر می شود کار مینماید. بناٌ این ریاست جهت توسعه و انکشاف تکنالوجی معلوماتی در سراسر کشور بخاطر انکشاف قوانین، پالیسی ها ومقررات که موثریت صنعت تکنالوجی معلوماتی و ابتکارات حکومتی تضمین نماید، بالای برنامه های مختلف کار مینماید. وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی طی ده گذشته در ساحه مخابرات و تکنالوجی معلوماتی کارهای زیادی نموده است. اکنون بنا به رشد تکنالوجی و ضروریات کشور این تکنالوجی به بخشهای دیگر نیز رسانیده شود. فلهذا ریاست تکنالوجی معلوماتی با ایجاد ریاست های جدید به ریاست عمومی تکنالوجی معلوماتی در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ارتقا نمود. ریاست های جدیدا ایجاد شده عبارت اند از: ریاست حکومتداری الکترونیکی، ریاست مصئونیت شبکه های انترنیتی و معلوماتی و ریاست معلومات تکنالوجی و نوآوری میباشد. رهبری متمرکز برای ارکان مختلف تکنالوجی معلوماتی در وزارت مخابرات ضرورت حیاتی بوده و به منظور تحقق اجندا تکنالوجی معلوماتی درسطح ملی و وزارت منحیث رهبری نیرومند در جهت درست به پیش خواهد برد.
 
هدف عمده این ریاست استفاده معیاری از تکنالوجی معلوماتی به منظور حل و رفع مشکلات و کمبودی های اداری و خدماتی موجود در ارگانهای دولتی بطور موثر میباشد. ریاست معلومات تکنالوجی و نواوری به خاطر ترویج و باب نمودن فرهنگ تحقیق و انکشاف در پروژه های دولتی که از مخابرات تکنالوجی معلوماتی بخاطر تطبیق و تکمیل پروژه ها ی دولتی کارمینماید. رشد صنعت تکنالوجی بویژه در حکومت چشمگیر میباشد. وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی بخاطر پیشبرد امورات مرتبط به تکنالوجی مخابراتی معلوماتی و بناء به احساس ضرورت توسعه فعالیت های تکنالوجیکی به منظور حل مشکلات برابر با معیار های پیشرفته جهانی در کشور در نظر دارد ریاست را که درین زمینه اختصاصی کار نماید در چوکات این وزارت ایجاد نماید. علاوه بران این ریاست با سایر سازمان های دولتی در جهت نوآوری و حل مشکلات و چالشهای موجود با بکارگیری تنکالوجی جدید همکاری خواهد نمود. وظیفه عمده دیگر این ریاست ایجاد لابراتوار تحقیق و توسعه میباشد که سازمانهای دولتی را در تحلیل و تجزیه مقدماتی که از ناکامی پروژه جلوگیری نماید کمک میکند. قبلا پروژه های مختلف بدون تحقیق مقدماتی کار اغاز مینمودند که یا منجر به ناکامی پروژه میگردید و یا هم موفقیت نسبتا کمی بدست میاوردند. که در نتیجه برخی از سازمان ها نمیتوانستند بودجه خویش را مصرف نمایند. گذشته ازین، این ریاست ازنزدیک با اکادمی، جهت تشکیل هیئت تحقیق و ایجاد مکانیزم جهت انکشاف محیط تکنالوجیکی پیشرفته برای منابع بشری در محلات کار خواهد نمود. این تلاش منجر به تامین روابط مستحکم میان دولت، اکادمی و سکتور خصوصی خواهد شد. در نتیجه، کشور ما قادر خواهد بود نیروی کاری محلی خویش را برای برداشتن موانع در راه انتقال به حکومت الکترونیکی داشته باشد. افغانستان توانایی انرا خواهد داشت تا برای رشد اجتماعی- اقتصادی نیروی انسانی با مهارت ومتخصص و خدمات را بر اساس تکنالوجی معلوماتی ارایه نماید. همچنان ریئس این اداره در تامین روابط مستحکم با سازمان های جهانی و صنعت تکنالوجی معلوماتی بخاطر انتقال دانش و مهارتها به کشور خواهد کوشید و کشور صاحب صنعت مخابراتی و تکنالوجی معلوماتی معتبر خواهد شد.
وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی از قبل نواوری های حکومت الکترونیکی را با استفاده از وسایل تکنالوجی مخابراتی و معلوماتی بخاطر تبدیل عملکرد ها و خدمات حکومتی برای شهروندان کشور آغاز نموده است. وزارت مخابرات بالای برنامه های حکومتداری الکترونیکی کار نموده و ستراتیژی کوتاه مدت و دراز مدت را درین باره طرح و انکشاف داده است. تطبیق سترانیژی حکومتداری الکترونیکی، جهت نیل به مقاصد واهداف به رهبری نیرومند و تیم کاری با مهارت نیاز دارد. بنا وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی یک ریاست جدید را که مسئولیت فعالیت های حکومتداری الکترونیکی را به عهده دارد ایجاد نموده است. چون حکومتداری الکترونیکی درکشوریک نظریه نو میباشد بنا بخاطر انتقال سالم و درست از فرهنگ موجوده حکومتداری به فرهنگ جدید ضرورت به تلاش مساعی زیاد دارد تا توانسته باشیم این تغیرات مهم و عمده را در فعالیت های سازمان های مختلف حکومت بوجود بیاوریم. بر اساس تحقیقات علمی که در کشورهای درحال رشد صورت گرفته در پروگرام و پروژه های حکومتداری الکترونیکی 50 فیصد عدم موفقیت،30 فیصد نسبتا موفق و 20 فیصد موفقیت کامل را نشان میدهد. این عدم موفقیت و موفقیت نسبتا ضعیف دلایل مختلف دارد که یکی هم عدم موجودیت رهبری سالم ومهارت های مسلکی جهت رهنمایی برای انتقال به سمت درست میباشد. بناء برای پیشبرد فعالیت ها در بخش های مختلف ICT و پروگرام حکومتداری الکترونیکی دشوار بوده و غیر کارا به نظر میرسد. فلهذا به خاطر رسیدگی خوبتر به امورات تصمیم گرفته شد که ریاست جدید تحت عنوان ریاست حکومتداری الکترونیکی را ایجاد نماید.
امنیت شبکه ها (سایبر سکیوریتی) یکی از اجزا، نهایت مهم ستراتیژی جامع امنیت ملی میباشد. در دنیا امروز، روابط ما با تکنالوجی مهم میباشد که با انقطاع با شبکه تاثیرات تخریب کننده بجا خواهد گذاشت. هر روز مقدار زیاد اطلاعات حساس که در کمپیوتر های وصل شده در انترنیت در جریان میباشند که بد بختانه اکثریت شهروندان و تقریبا کل کارمندان دولتی از اجزا نیاز های امنیتی شبکه ها معلومات ندارند. افغانستان به سوی ایجاد یک حکومت الکترونیکی نیرومند و مسئول که بتواند کارایی و شفافیت در تمام فعالیت های سیستم دولتی تضمین کند در حرکت است. نگرانی عمده تمام سکتورها و شهروندان کشور امنیت و حفظ حریم خصوصی داتا در داخل سیستم در سراسر کشور میباشد. در سراسر جهان اطمنان روی انترنیت وسیستم های مبتنی بر تکنالوجی معلوماتی منجر به تغیر در جهت ایجاد زیربنا حفاظت معلومات و امنیت شبکه به منظور مصئونیت اطلاعات مهم ملت شده است. قسمیکه افغانستان شاهد افزایش کاربرد انترنیت و تطبیق سیستم های مختلف الکترونیکی در سازمان های حکومتی میباشد، بنا وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی به منظور حفاظت شبکه ها و سیستم معلوماتی کشور از تهدید ها ریاست معلومات و امنیت شبکه هارا درچوکات ریاست عمومی تکنالوجی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ایجاد نمود. این ریاست امنیت سیستم های معلوماتی را تامین خواهد نمود. و برای هماهنگ ساختن ستراتیژی ها و اقدامات در رابطه به تامین رازداری، درستی و دسترسی مطمین معلومات در کشور کار خواهد نمود.
محیط تنظیم کننده در بخش مخابرات افغانستان طی چند سال گذشته به سرعت توسعه یافته است. اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان مطابق به قانون مخابراتی در سال 1385 در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ایجاد گردیده است. این اداره مسئولیت تنظیم امور مخابراتی را به عهده داشته و در محدوده قانون بطور مستقل، هدفمند، شفاف و بدون تبعیض اجرای وظیفه مینماید. و تعهد نموده است که بهترین و جدید ترین دستاوردها ی تکنالوجی ومخابراتی در سطح بین المللی را با تمام شفافیت در کشور تحقق مینماید. برای معلومات بیشتر http://atra.gov.af/fa را کلیک کنید.
شرکت افغان تیلی کام در ماه حمل سال 1384 به منظور تهیه خدمات مخابراتی در سراسر کشور تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان ایجاد گردیده است. افغان تیلی کام جهت گذار از سیستم دولتی به سیستم تجاری معیاری شناخته شده پروگرام دشواری را اتخاذ نمود. این شرکت در پهلوی ایفای وظایف و مسئولیت های ملی-اجتماعی خویش ستراتیژی واضح را که روی بازسازی داخلی، ارتقا و انکشاف ظرفیت کارمندان، مطالعه نیازهای مشتریان انکشاف داده است. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید. http://www.afghantelecom.af/
ریاست افغان پست خدمات پستی داخلی و خارجی را مهیا میسازد. ما در مرکز و شهرهای بزرگ کشور دفاتر متعدد پستی را داریم. از انجایکه ما سیستم کد پستی و ادرس مناسب در کشور نداریم در تحویل دهی اقلام با دشواری ها مواجه میباشیم. وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی به منظور رفع و تصحیح این معضل با سایر وزارتهای بطور دوامدار در تماس میباشد. هر کشور بخاطر معرفی خدمات EMS خویش یک نام را که با کیفیت و امنیت خدمات ایشان تطابق نماید انتخاب مینمایند. ما برای خدمات EMS خویش را افغان شاهین نام نهاده ایم که به معنی محفوظ، سریع و امن میباشد. و این در ماه جنوری سال 2008 صورت گرفته است. برای معلومات بیشتر اینجا را www.afghanpost.gov.af کلیک نمائید.
با درنظرداشت لایحه وظایف مربوطه، ریاست اداری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی با بخش های تخنیکی واداری مرکز وولایات کشور همکاری وتشریک مساعی مینماید. این ریاست مکلفیت اکمال پرسونل مورد نیاز – انکشاف ظرفیت های کاری پرسونل – ترانسپورتیشن – اکمال وسایل وقرطاسیه جات مورد نیاز- حفظ ومراقبت جایداد های منقول وغیرمنقول را درکنار مسئولیت های اداری دیگر دارا میباشد.
ریاست مالی همکار ریاست های دیگر وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میباشد . این ریاست مسئولیت تهیه بودجه عادی مورد نیاز ، جمع آوری عواید ازسرچشمه های عایداتی ، طی مراحل اسناد مصارفاتی ، تثبیت بودجه های مورد نیازبرای واحد های دومی این وزارت درولایات وتهیه راپورهای عواید ومصارف به مراجع ذیربط را دارا میباشد.
ریاست پلان وروابط بین المللی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مسئولیت پلان ، دیزاین و نظارت برتطبیق پروژه های انکشافی - انکشاف پالیسی وستراتیژی ها – تحقیق وانکشاف وتهیه احصائیه ها دربخش تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی – تامین روابط بین المللی ، تامین همکاری های تخنیکی با اتحادیه های بین المللی مانند اتحادیه جهانی تیلی کمونکیشن، UPU ، APT ، APPU و طی مراحل فرمایشات خریداری های بین المللی را عهده داراست.
این ریاست مسئولیت بررسی ازچگونگی پیشرفت وتکمیل کارپروژه ها ، مصارف وجمع آوری عواید، چگونگی اجراات ادارات دربخش های مختلف را مطابق پلانهای مطروحه عهده داربوده وعندالضرورت مطابق هدایت مقام محترم وزارت به بررسی موضوعات ارجاع شده پرداخته ونتیجه انرا به مقام محترم وزارت غرض اصلاح امور گزارش میدهد.
انستیتوت تکنالوژی معلومات ومخابراتی درچوکات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی یک موسسه تحصیلی عالی بوده که به منظور تربیه کادرهای مسلکی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی به درجه لسانس به طورتحصیل روزانه وشبانه وهمچنان کارهای فنی وتخصصی دربخش تکنالوژی معلوماتی برای موسسات دولتی ، خصوصی ملی وبین المللی طبق موازین پذیرفته شده فنی وتخصصی با داشتن دیپارتمنت های اساسی کمونکیشن، تکنالوژی معلوماتی – الکترونیک – ساینس وپست فعالیت مینماید.

ریاست منابع بشری منحیث یکی ار ریاست های کلیدی وزارت ومرجع ارتباطی وهماهنگ کننده باکمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده ومتشکل از ادارات ذیل میباشد.

مدیریت عمومی پلانگذاری وتشکیلات: روی طرح پلان تشکیل وزارت،بازنگری لایحه وظایف وتعینات کارکنان مرکزو ولایات فعالیت مینماید.

آمریت استخدام: اعلانات بست های کمبود، تقررتبدیل، انفکاک وتوزیع کارت هویت برای کارکنان مرکزو ولایات وظایف مهم این اداره را تشکیل داده استخدام کارکنان از طریق رقابت ازاد تحت نظرکمیته تعینات به شکل شفاف وبدون هرنوع تبعیض صورت می گیرد.

آمریت ارتقاء ظرفیت ها: این امریت جهت تدویر ورکشاب وکورس های اموزشی بخاطر بلند بردن سطح اموزشی کارکنان فعالیت مینماید که تدویر سیمنارها ومحافل علمی نیز از این طریق سازماندهی میگردد.

آمریت سوانح ودیتابس کارکنان: این اداره در راستا ارزیابی اجرائت وارتقاقدم وتقاعد کارکنان مرکز وولایات فعالیت نموده واموردیتابس برقی،حاضری الکترونیکی وتنظیم معاشات وامتیازات کارکنان رانیزعهده دار میباشد.

مدیریت عمومی روابط کارکنان: در راستای صحت، مصونیت، رفاه کارکنان فعالیت نموده وامور رسیدگی به شکایات وحل اختلافات کارکنان را ازطریق کمیته حل اختلافات مربوط برسی وحل مینماید.

مدیریت عمومی واحد جندر: این اداره جهت تساوی حقوق کارکنان ذکورواناث فعالیت نموده همواره سعی مینماید تا پالیسی های برابری جندر در ادارات وزارت متوزن گردد.

فورم ثبت شکایات کارکنان وزارت مخابرات

اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان ( اپرا)اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان به مثابه اداره پالیسی ساز و نظارت کننده فعالیت های نهاد های دولتی و شرکت های عرضه کننده خدمات پستی در مارکیت پستی افغانستان ایجاد و شروع به فعالیت نموده است. ریاست افغان پست و شرکت های عرضه کننده خدمات پستی ، دی اچ ال ، تی ان تی ، فیدیکس ، پست سریع باختر و موف ون لوژستیک هم اکنون با در یافت مجوز در مارکیت پستی کشور فعالیت می نمایند. به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشود که در صورت بروز مشکلات و شکایات از عرضه کننده گان خدمات پستی و یا اگاهی از ارایه خدمات پستی از جانب اشخاص، موسسات و نهاد های که مجوز اداره اپرا را ندارند، لطفا نموده به اداره ( اپرا) واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی مراجعه و یا به آدرس ذیل به تماس شده ممنون سازند. برای معلومات بیشتر به ویب سایت http://apra.gov.af/fa مراجعه کنید.