طرزالعمل های وزارت

طرزالعمل های ریاست تفتیش داخلی و واحد حقوقی

طرزاالعمل ها دانلود فایل
جمع و قید اجناس در وجه کارکنان قراردادی خارج تشکیل ۱۴۰۰ PDFبرای دانلود کلیک نمائید
مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری ۱۴۰۰ PDFبرای دانلود کلیک نمائید
تأییدی حساب‌های کاربری و حل مشکلات کاربران شبکه‌های اجتماعی ۱۴۰۰ PDFبرای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل طی مراحل اسناد تقنینی ۱۳۹۹ PDFبرای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری سال ۱۳۹۸ PDFبرای دانلود کلیک نمائید
منشور ریاست تفتیش داخـــلی وزارت تکـنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس سال ۱۳۹۸ PDFبرای دانلود کلیک نمائید