تأسیس دومین افغانستان (DoTAF)

domain

(.af) مخفف نام (Afghan) دومین ملی کشور بوده، که جزء گروه دومین‌های(ccTLD)  می‌باشد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال ۲۰۰۲ طی یک درخواستی رسمی ثبت دومین (.af)  را از اتحادیه‌های بین المللی ICANN و IANA  نمودند، که خوشبختانه از طرف آن اتحادیه‌ها منظور و به رسمیت شناخته شد.

دفتر (.af) در سال ۲۰۰۳ در چوکات ریاست IT وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رسماً آغاز و  شروع به فعالیت نمود. که هدف آن ثبت و راجستریشن دومین‌های دولتی و شخصی،  پوهنتون‌های خصوصی و دولتی و افراد حقوقی می‌باشد. دفتر (.af)  از شروع تاسیس با حمایت تخنیکی اداره UNDP شروع به فعالیت نمود و تا سال ۲۰۰۸ حمایت تخنیکی آن اداره را داشت. در سالهای نخست دومین  (.af)  به قیمت‌های ذیل به فروش میرسید.

Second level domain – www.name.af  price $1000 per year

Third level domain – www.name.com.af or name.org.af price $20 per year

بلند بودن قیمت در آن وقت باعث گردیده بود که دومین (.af) نظر به بازار دومین‌های (gTLD) در سطح پایین قرار بگیرید.

بناً به اساس پیشنهاد رسمی ریاست IT وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال ۲۰۰۵ قیمت دومین‌ها از ($1000)  دالر امریکایی به ($50)  دالر امریکایی کاهش یافت و این امر باعث شد که علاقمندان دومین افغانستان بتوانند دومین دلخواه خویش را با پسوند (.af) به ثبت برسانند . ولی با وجود کاهش قیمت دومین‌ها ما نمیتوانستیم در بازار (ccTLD)  و (gTLD)  رقابت و سطح بلند دومین (.af)  را داشته باشیم، که خوشبختانه در سال ۲۰۱۸ بعد از جلسات و سروی مکمل از (ccTLD)  ها  قیمت دومین ها از ($50) به ($25) کاهش یافت. که از بدو تاسیس تا اکنون به تعداد (10500) دومین ثبت دیتابیس میباشد که سالانه بیشتر از ($100,000) صدهزار دالر امریکایی عواید آن به خزانه دولت انتقال میابد.

حمایت تخنیکی دومین .af

af.

دومین (.af)  در اوایل تأسیس توسط اداره UNDP  حمایت تخنیکی میگردید. اما بعد از تاسیس اداره (CoCCA) دومین .af  حمایت تخنیکی آن اداره را در سال ۲۰۰۸ بدست آورده و الی اکنون توسط آن اداره هاست (Host) یا میزبانی میگردد.

سیستم تخنیکی CoCCA !Council of Country Code Administrators

اداره کوکا که یک اداره غیر انتفاعی میباشد و متشکل از متخصصین اقیانوسیه بوده و به هدف هاست (Host) و یا میزبانی دومین‌ها ایجاد گردیده است که بیشتر از (۵۰) Country Code Top Level Domain (ccTLD ) توسط این اداره میزبانی میگردد.

البته باید گفت که دفتر مرکزی این اداره در کشور نیوزیلند واقع بوده و سیستم‌های تخنیکی آن در کشور فرانسه جاگزین می‌باشد.

پروسه ثبت دومین‌ها!

دومین‌های (.af)  مطابق به پالیسی (.af) در زون‌های مختلف که ذیلاً تذکر یافته است در سیستم (.af) که توسط اداره کوکا مهیا گردیده است، با در نظر داشت جواز دست داشته شان، پلان تجارتی و تذکره تابعیت پروسس میگردد.

afghan

سیستم Reseller

سیستمReseller  یکی از وظایف عمده دفتر (.af) جهت سهولت بیشتر برای مشتریان و تقاضا کنندگان دومین (.af) بوده و در گسترش این دومین به سطح جهانی نقش مهم را ایفا مینماید. تا شهروندان کشور از هر نقطه دور دست کشور دسترسی به دومین (.af)  داشته باشند. از شروع فعالیت (۲۰۰۵) الی اکنون به تعداد (۱۵۰) Reseller  داخلی و خارجی رسماً این تفاهمنامه را عقد نموده و فعالیت دارند و این روند ادامه دارد. 

سیستم مالی دفتر (af.)

طوریکه همگان میداند که دومین (.af) در مقابل پول تعین شده به فروش میرسد. بعد از پروسه تایید اسناد و تحویلی پول  به حساب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از طریق دافغانستان بانک، مشتری با آویز بانک، دفتر (.af)  را در جریان گذاشته که دومین مشتری ثبت دیتابیس گردد.

عواید سالانه دفتر (.af)

نظر به گزارش ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سالانه عاید این دفتر از مدرک دومین‌ها بالغ به بیشتر از $100000  صدهزار دالر  امریکایی میگردد.

 

ترتیب کننده:

ریاست امنیت سیستم‌های معلومات

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی