امضای تفاهم نامه الکترونیکی سازی سیستم ترافیک وزارت امور داخله

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

امروز یکشنبه ۲۵ قوس سال روان، تفاهمنامه همکاری را با وزارت امور داخله در رابطه به ساده سازی پروسه های مرتبط و مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان امضا نمودیم.

این برنامه یک بخشی از الکترونیکی سازی اسناد هویت ملی بوده که توسط متخصصین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف الکترونیکی سازی خدمات ترافیک شهری، تسهیل وتسریع خدمات وجلب رضایت مراجعین ریاست عمومی پولیس ترافیک و مدیریت ترافیک به راه انداخته خواهد شد.

این برنامه شامل پروگرام های ظرفیت سازی کارمندان مربوطه، ساده سازی روند ترافیک، ساختن ذخیره گاه اطلاعات (Database) مشخص الکترونیک، ساختن تکس لین و سرور(Server) برای کنترول سیستم ترافیک می باشد.

ایجاد سیستم الکترونیک مرکزی غرض تسهیل روند مدیریت در ریاست عمومی پولیس ترافیک و مدیریت های ترافیک کشور گام مفید خواهد بود و فعال سازی سیستم الکترونیکی در تمامی بنادر کشور و وصل آن به سیستم مرکزي ترافیک، نصب کمره های امنیتی روی جاده ها ، وصل ادارات ترافیک با مرکز و تمامی ادارات ذیدخل ، دیجیتل سازی اسناد ارشیف شده حادثات و جواز رانندگی از جمله اهداف اساسی این تفاهمنامه است.

همچنان این تفاهمنامه، ایجاد سیستم الکترونیکی جامع مرکزی برای سیستم ترافیک در سطح افغانستان، سهولت های قابل ملاحظه همچون، صدور جواز سیر، جواز رانندگی، تکس لین، رودپاس الکترونیکی، کنترول کمره های ترافیک، ، ساده سازی پروسه های ارایۀ خدمات عامه مربوط به ریاست عمومی پولیس ترافیک و مدیریت های ترافیک کشوررا در بر خواهد داشت.