اعلان کاریابی: به تعداد (۲) بست هفت ریاست ساینس و نوآوری و ریاست اداری و خدمات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۶:۴۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعلان کارمندیابی

به منظـور سپردن کار به اهـل آن و تحقـق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامـی افغـانستان در مـورد اصلاح و ایجـاد اداره سالم  و همچنان متـکی به مواد هشتم، نُهم، و دهم طرزالعمل تعینات کارکنان خـدمات ملکی تمام بست های خالی که از طــریـق رقابت آزاد احـراز میـگــردند باید با اســـتفاده  از صـدور مکاتـب به تمامی مراجع ذیربط از طریـق رسانـه ها و سایـر امـکانات اعـلان گـردد. بـدین ملحوظ بست های کمبود آتی الذکر قرار ذیل از تاریخ ۱۹/۳/۱۴۰۰  الی ۳۰/۳/۱۴۰۰ به اعلان رقابتی سپرده میشود.

 • بست (۷) خانه سامان ریاست محترم ساینس و نوآوری (یک بست)
 • بست (۷) باغبان ریاست محترم اداری و خدمات (یک بست)

بناً مراتب به دوایر محترم ذیربط احتراماً نگاشته شد تا از موضوع مطلع بوده و علاقه مندان که مواصفات بست متذکره را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقابتی اشتراک نمایند.

مکتوب نشر اعلان (۲) بست هفت وزارت مخابرات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان پست: خانه سامان

محل وظیفه: ریاست ساینس و نوآوری

موقعیت پست: مرکز

بست: (۷)

تعداد: (۱)

تاریخ اعلان: ۱۹/۳/۱۴۰۰

تاریخ ختم اعلان: ۳۰/۳/۱۴۰۰

----------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: (جمع قید و تجهیزات مربوط و مکلفیت در تمام امور دفتر به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار)

---------------------------------------------------------------------------------

وظایف و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • تنظیم و تنظیف دفتر مربوطه.
 • پاک کاری دفتر، بردن مکاتیب به شعبات و خاموش نمودن وسایل برقی دفتر در ختم رسمیات.
 • حواله اجناس مورد ضرورت دفتر مربوطه.
 • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.
 • به کار بردن احتیاط لازم در اثنای کار و اطمینان از فقل بودن دروازه‌های دفتر بعد از ختم رسمیات.

-------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

درجه تحصیل:

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):

 1. مهارت‌های دیگر (کورس‌های کوتاه مدت، آموزش‌های داخل خدمت و غیره) دانش آشنایی لسان انگلیسی و کمپیوتر و داشتن اعلیت و شایستگی.

لینک لایحه وظایف بست ۷ خانه سامان ریاست ساینس و نوآوری

-----------------------------------------------------------------------------

عنوان پست: باغبان

محل وظیفه: ریاست اداری و خدمات

بست: (۷)

تعداد: (۱)

تاریخ اعلان: ۱۹/۳/۱۴۰۰

تاریخ ختم اعلان: ۳۰/۳/۱۴۰۰

----------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: پیشبرد و وارسی از تمام امور سرسبزی و گل کاری ساحه وزارت.

----------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسوولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • وارسی از امور سرسبزی، گل کاری و آبیاری ساحه مربوطه وزارت.
 • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.
 • به کاربردن احتیاط لازم در اثنا کار.
 • اصلاح درختان و گل‌های صحن وزارت.

وظایف مدیریتی:

 • مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوطه.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
 • اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات اآمرین ذیصلاح مطابق با قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

وظایف هماهنگی:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحصیلات، تجارب و مهارت‌های لازم:

حد اقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):

 1. مهارت‌های دیگر (کورس‌های کوتاه مدت، آموزش‌های داخل خدمت و غیره).
 2. توانایی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

لینک لایحه وظایف بست ۷ باغبان ریاست اداری و خدمات