عواید مستقیم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اول جدی  الی ۱۲- برج حمل سال مالی ۱۳۹۸

Author image
Alireza Khaliqyar
عواید مستقیم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اول جدی  الی ۱۲- برج حمل سال مالی ۱۳۹۸
شماره سال مالی  چشم های عایداتی  عواید حصول شده
1 1398 محصول 10% کریدیت کارت ها 850,323,640.00
2 1398 خدمات پستی مخابرات و تلگرام 43,095,680.00
3 1398 خدمات تلیفون های سیار 854,727,416.00
4 1398 کمیشن خدمات پستی خصوصی % 15 3,596,358.00
5 1398 عواید یگبارگی عمده ادارات دولتی 0.00
6 1398 سایر چشم های عایداتی  106,518,148.00
مجموع  1,858,261,242.00