د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجۍ وزارت مستقیم عواید - د مرغومي له لومړی نیټی څخه د ۱۳۹۸ کال وری د میاشتی تر ۱۲ نیټی پوري

Author image
Alireza Khaliqyar
د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجۍ وزارت مستقیم عواید - د مرغومي له لومړی نیټی څخه د ۱۳۹۸ کال وری د میاشتی تر ۱۲ نیټی پوري
شمیره مالی کال  عایداتي سرچینې ترلاسه شوي عواید
1 1398 د کردټ کارتونو ٪۱۰ محصول ۸۵۰،۳۲۳،۶۴۰،۰۰
2 1398 مخابراتی او تلګرام پستي خدمتونه ۴۳،۰۹۵،۶۸۰،۰۰
3 1398 دګرځنده تلفونو خدمتونه ۸۵۴،۷۲۷،۴۱۶،۰۰
4 1398 د خصوصی پستي خدمتونو کمیشن ٪۱۵ ۳،۵۹۶،۳۵۸،۰۰
5 1398 عواید یگبارگی عمده ادارات دولتی ۰،۰۰
6 1398 نورې عایداتي سرچینې ۱۰۶،۵۱۸،۱۴۸،۰۰
ټول  ۱،۸۵۸،۲۶۱،۲۴۲،۰۰