لـسـت بســت های ســوم و چهارم شــامـل ســیـســتم رتب و معاش دوایـر مـرکـزی وزارت مخــابــرات و تکـنـالـوژی مـعـلـومـاتی که به اعلان ســـــپـرده شــد

ashiq_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۳ - ۱۰:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست ملاحظات
عنوان وظیفه بست تعداد تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان ریاست
انجنیر شبکه 4 1 1398/7/22 1398/8/2 امنیت سیستم های معلومات  
آمر زیربنایی سایبر شبکه 3 1 1398/7/22 1398/8/2 امنیت سیستم های معلومات  
آمر تحقیق و نوآوری 3 1 1398/7/22 1398/8/2 انستیتوت ICT  
آمر مارکیتنگ 3 1 1398/7/22 1398/8/2 پُست به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
متخصص در امور تجارت الکترونیکی پُستی 3 1 1398/7/22 1398/8/2 پُست  
کارشناس تحقیق پُستی 4 1 1398/7/22 1398/8/2 پُست به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
آمر خدمات پرداخت پول پُستی 3 1 1398/7/22 1398/8/2 پُست به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
کارشناس هماهنگی و انسجام امور 3 1 1398/7/22 1398/8/2 پُست به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
آمر تکنالوژی معلوماتی (IT) 3 1 1398/7/22 1398/8/2 پُست  
آمر پالیسی و انسجام 3 1 1398/7/22 1398/8/2 پلان و پالیسی  
آمر حمایت تکنالوژی معلوماتی 3 1 1398/7/22 1398/8/2 تکنالوژی و نوآوری  
آمر استندردهای حکومتداری الکترونیکی 3 1 1398/7/22 1398/8/2 حکومتداری الکترونیکی  
آمر اسناد و ارتباط 3 1 1398/7/22 1398/8/2 دفتر مقام به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
آمر اطلاعات و آگاهی عامه 3 1 1398/7/22 1398/8/2 دفتر مقام به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
کارشناس هماهنگی با رسانه ها 4 1 1398/7/22 1398/8/2 دفتر مقام به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
سکرتر دارالانشاء شورای (ICT) 3 1 1398/7/22 1398/8/2 دفتر مقام به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
آمر عواید 3 1 1398/7/22 1398/8/2 مالی  
کارشناس اجرای تخصیصات 4 1 1398/7/22 1398/8/2 مالی به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
کارشناس هماهنگی امور ولایات 4 1 1398/7/22 1398/8/2 معینیت مالی و اداری  
کارشناس امور مالی و اداری 4 1 1398/7/22 1398/8/2 معینیت مالی و اداری به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
داکتر صحیه 4 1 1398/7/22 1398/8/2 منابع بشری  
مدیر عمومی تطبیق برنامه های آموزشی 4 1 1398/7/22 1398/8/2 منابع بشری به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
آمر ارزیابی 3 1 1398/7/22 1398/8/2 نظارت و ارزیابی  
عضو مسلکی ارزیابی ساحوی 4 1 1398/7/22 1398/8/2 نظارت و ارزیابی  
کارشناس تحلیل پروژه ها 4 1 1398/7/22 1398/8/2 نظارت و ارزیابی به اساس پالیسی افزایش مشارکت زنان به طبقه اناث ارجحیت داده می شود
مدیر عمومی تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی 4 1 1398/7/22 1398/8/2 تدارکات