اعلان تعداد 6 بست 3 و 4 کمبود دوایر مرکزی وزارت

Author image
Alireza Khaliqyar
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۳:۳۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

لیـسـت بســت های ســوم و چهارم شــامـل ســیـســتم رتب و معاش دوایـر مـرکـزی وزارت مخــابــرات و تکـنـالـوژی مـعـلـومـاتی که به اعلان ســـــپـرده شــده است.

متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.

عنوان بست بست تعداد ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
آمر عملیاتی پُست ۳ ۱ پُست 1398/01/26 1398/02/02 لایحه وظایف
آمر تفتیش داخلی ۳ ۱ تفتیش داخلی 1398/01/26 1398/02/02 لایحه وظایف
مدیر عمومی تعقیب و پیگیری مصوبات ۴ ۱ دفتر مقام 1398/01/26 1398/02/02 لایحه وظایف
مدیر عمومی تفتیش سایبر ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات 1398/01/26 1398/02/02 لایحه وظایف
مدیر عمومی استادان ۴ ۱ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 1398/01/26 1398/02/05 لایحه وظایف
عضو مسلکی نظارت از امور ساختمانها ۴ ۱ نظارت و ارزیابی 1398/01/26 1398/02/05 لایحه وظایف