اعلان تعداد 14 بست سوم، چهارم و پنجم ریاست تدارکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Author image
Alireza Khaliqyar
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۳۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

لیست اعلان 14 بست های سوم، چهارم و پنجم ریاست دارکات شامل سیستم رتب و معاش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

عنوان بست بست تعداد ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
مدیر اجرائیه ۵ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر تدارکات اجناس ۵ ۲ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر تدارکات خدمات غیر مشورتی ۵ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر عمومی تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی ۴ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر تدارکات امور ساختمانی ۵ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر تدارکات خدمات مشورتی ۵ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
آمر تسهیل قرارداد ها و پلان گزاری ۳ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر تسهیل امور ساختمانی و خدمات مشورتی ۵ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر تسهیل اجناس و خدمات غیر مشورتی ۵ ۳ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر عمومی پلانگذاری و گزارش دهی ۴ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم
مدیر دیتابیس ۵ ۱ ریاست تدارکات 1397/11/22 1397/12/5 لایحه وظایف اول لایحه وظایف دوم

فورم درخواستی برای بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.