د شکایاتو ثبتول

34.5553494, 69.207486

د اړیکې معلومات

محمد جان خان واټ، کابل، افغانستان
0202700001(93+)
Complaint@mcit.gov.af