انفوګرافیکونه

پالیسیو طرح کولو او ملی پروژه پروسو دیجیتل کولو باندی کار کوی انفوگرافیک
د دی وزارت عمده فعالیتونه اصلی موخي او مسولیتونه انفوګرافیک