د وزرات او اړوند ریاستونو د اجراتو راپور

د ۱۳۹۸ مالي کال د وزارت او د اړوند ریاستونو د اجراآتو راپور

شمیره ریاست  ډانلود
۱ د (RDTMS) د ریل ټایم منجمنټ کاري راپور دلته دانلود کړئ
۲  د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت لاسته راوړنې دلته دانلود کړئ
۳ د ۱۳۹۸ مالي کال د پُست ریاست ګزارش او معلومات دلته دانلود کړئ
۴ د ۱۳۹۸ مالي کال د بریښنایي حکومتداری ریاست د تطبیق شو یو پروژو راپور دلته دانلود کړئ
۵ د ۱۳۹۳ کال څخه تر ۱۳۹۸ کال پورې دمخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت لاسته راوړنې دلته دانلود کړئ
۶ د ۱۳۹۸ مالي کال د دریمې ربعې د مخابراتو د پراختیایي پروژو ګزارش دلته دانلود کړئ
۷ د ۱۳۹۸ مالي کال د څلورمې ربعې د مخابراتو د پراختیایي پروژو ګزارش دلته دانلود کړئ
۸ د منابع بشري ریاست د ۱۳۹۸ مالي کال د لاسته راوړنو ګزارش دلته دانلود کړئ
۹ د منابع بشري ریاست استخدام آمریت د ۱۳۹۸ مالي کال کاري ګزارش دلته دانلود کړئ

 

د ۱۳۹۹ مالي کال د وزارت او اړوند ریاستونو د اجراآتو ګزارش

شمیره ریاست  ډانلود
۱ د ۱۳۹۹ مالي کال د دویمې ربعې د سیستمونو معلوماتو امنیت ریاست راسته راوړنې او ګزارش دلته دانلود کړئ
۲    
۳    

 

د نظر غوښتنې او مخابراتي ستنډرډونو ریاست د GIS او احصائیې آمریت ګزارش

شمیره ریاست  ډانلود
۱  د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د څلورمې ربعې احصائیوي راپور دلته دانلود کړئ
۲  د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د دریمي ربعې احصائیوي راپور دلته دانلود کړئ
۳  د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د دوهمې ربعې احصائیوي راپور دلته دانلود کړئ
۴  د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د لمړی ربعې احصائیوي راپور دلته دانلود کړئ
۵  د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د څلورمې ربعې احصائیوي راپور دلته دانلود کړئ

 

د مشورتي غونډو ګزارش او دهغی نتیجې

شمیره ریاست  ډانلود
۱ د عمده حقوقي غونډو ګزارش دلته دانلود کړئ
۲