مونږ سره اړیکی

34.520262903137, 69.174466175917

د اړیکې معلومات

محمد جان خان واټ، کابل، افغانستان
7091 210 20 (0)93+
info@mcit.gov.af