د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د دویمې ربعې د عواید راپور

naweed_admin

د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي آمریت د دویمې ربعې د عواید جدول راپور

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۹۴٫۲۳۴٫۸۷۷.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۲٫۳۵۶٫۱۸۳.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۹۲۰٫۷۷۲٫۳۱۲.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۱۱٫۰۴۳٫۵۴۷.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

۱٫۰۲۸٫۴۰۶٫۹۱۹.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است  . بااحترام