د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د لمړې ربعې د عواید راپور

naweed_admin

د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي آمریت د لمړې ربعې د عواید راپور

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۱

۱۳۱۰۷

اجاره زمین های دولتی

۲۸٫۴۶۴.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۳

خدمات  پُستی و مخابرات و تلگرام

۲۴٫۶۶۳٫۶۲۸.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۹۱٫۸۲۴٫۲۴۲.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۷٫۱۸۸٫۷۷۲.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۸۲۳٫۱۹۳٫۵۸۹.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۱۷٫۸۲۱٫۸۷۶.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۲

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۱۰۵٫۱۲۳٫۸۶۲.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۱۳۷٫۵۷۴.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۰۶۹٫۹۸۲٫۰۰۷.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است  . بااحترام