لیست دو بست هفتم (۷) شامل سیستم رتب و معاش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اعلان سپرده شد

Author image
enayat_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۱:۳۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعلان کاریابی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت فرمان شماره (۳۲) مورخ   1387/3/26 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم جدید رتب معاش منظور فرموده اند که کاندیدان واجد شرایط بر اساس لیاقت و شایستگی تحت ریفورم متذکره قرار میگیرند به همین اساس علاقه مندان که واجد شرایط باشند میتوانند با ادرس ذیل مراجعه نموده فورمه درخواستی را اخذ نمایند. قابل یاد آوری است که انتخاب کاندید بر اساس شایستگی و لیاقت،بدون هر نوع تبعیض قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی می باشد.
شایقین واجد شرایط این وظیفه میتوانند فورم درخواستی را از مدیریت عمومی پذیرش از منزل اول وزارت مخابرات اخذ نموده و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم نمایند البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فورمه های درخواستی توزیع نمی گردد. جهت معلومات بیشتر میتوانید به شماره تلیفون پی بی اکس 361 مدیریت استخدام کارکنان بست های هفت و هشت در تماس شده و حل مطلب نماید. 
یاداشت : فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مصاحبه و امتحان مطلع خواهند شد

شماره عنوان وظیفه  بست تعداد لایحه وظایف
1 دریور ۷ ۱ لایحه وظیفه (دانلود)
2 تحویلدار ۷ ۱ لایحه وظیفه (دانلود)