اعلان کاریابی بست هشت کارکن خدماتی کودکستان ریاست محترم اداری

naweed_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۸:۴۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظـور سپردن کار به اهـل آن و تحقـق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامـی افغـانستان درمـورد اصلاح وایجـاد اداره سالم  وهمچنان متـکی به ماده(۲ الف)اساسات اعـلان طـرزالعمل تعیـنات کارکنان خـدمات ملکی تمام بست های خالی که از طــریـق رقابت آزاد احـراز میـگــردند باید با اســـتفاده  از صـدور مکاتـب به تمامی مراجع ذیربط از طریـق رسانـه ها و سایـر امـکانات اعـلان گـردد. بـدین ملحوظ بست های کمبـود آتـی الـذکر قــرار ذیـل از تاریــخ ۱۷/۷/۱۳۹۹ الی ۲۸/۷ /۱۳۹۹ به اعــلان رقابتی سپرده میشود.

۱- بست (۸) کارکن خدماتی کودکستان ریاست محترم اداری (یک بست)

بناً مراتب به دوایـر محترم ذیربـط احتراماً نگاشته شـد تا از موضـوع مطلع بـوده و علاقـمنـدان که مواصفات بست متـذکره را تکمیل نموده بتوانـند در پروسه رقابتی اشتراک نمایند.


عنوان بست: کارکن خدماتی کودکستان

محل وظیفه: ریاست اداری (یک بست)

اندازه معاش: (۵۰۰۰)  افغانی

بست: (۸)

تعداد: (۱)

تاریخ اعلان: ۱۳۹۹/۷/۱۷

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۹/۷/۲۸


وظایف و مسئولیت های این پست:

  • نظافت و پاکی دفتر مربوطه.
  • خاموش نمودن وسایل برقی دفتر در ختم رسمیات.
  • مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.
  • به کار بردن احتیاط لازم در اثنای کار و اطمینان از قفل بودن دروازه های دفتر بعد از ختم رسمیات.
  • آگاهی از مقرره طرز سلوک و مراعات نظافت شخصی.
  • جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و بلدیت با لوازم ضد حریق و اطمینان از فعال بودن آن.
  • ارائه گزارش به مدیر اجرائیه.

مواصفات و ضرورت این پست:

  • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  • سن وی از ۱۸ سال کمتر و از ۶۴ سال بیشتر نباشد.
  • توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

شایقین واجد شرایط این وظیفه میتوانند فورم در خواستی را از مدیریت عمومی پذیرش منزل اول وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اخذ نموده و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فورمه های درخواستی توزیع نمی گردد. جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره تیلفون PBX شماره (۳۶۱) مدیریت استخدام کارکنان بست های ۷ - ۸ در تماس شده و حل مطلب نمایند.

یاداشت: فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مصاحبه و امتحان مطلع خواهند شد.

 

اسنادها:

لایحه وظایف بست کارکن خدماتی کودکستان