نشرات

مجله اړیکه حمل ۱۴۰۰

طرزالعمل طی مراحل اسناد تقنینی و طرزالعمل ها

مجله اړیکه حوت ۱۳۹۹

مجله اریکه ماه دلو ۱۳۹۹

مجله اړیکه جدی ۱۳۹۹

پاسخ دهی دولت به ملت سال مالی ۱۳۹۹

قانون معاملات و امضای الکترونیکی

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مخابرات ولایت میدان وردک

گزارش و دستآوردهای ریاست پُست بابت سال مالی ۱۳۹۸

گزارش سالانه و دستآوردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی سال ۱۳۹۸

راپور پروژه های تطبیق شدهء ریاست حکومتداری الکترونیکی ۱۳۹۸

طرزالعمل جبران خساره مفقودی مراسلات پستی

طرز العمل اجرای وظایف و فعالیت های داخلی اداره تنظیم خدمات پستی (اپرا)

گزارش دست آوردهای وزارت مخابرات طی 5 سال اخیر

گزارش پروژه های انکشافی ربع چهارم سال ۱۳۹۸

گزارش کاری ریل تایم

Pagination