نشرات

قانون معاملات و امضای الکترونیکی

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مخابرات ولایت میدان وردک

گزارشات و معلومات ریاست پُست در طی سال مالی 1398

گزارش سالانه از فعالیت ها و دستاورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی سال 1398

راپور پروژه های تطبیق شده از ریاست حکومتداری الکترونیکی 1398

طرزالعمل جبران خساره مفقودی مراسلات پستی

طرز العمل اجرای وظایف و فعالیت های داخلی اداره تنظیم خدمات پستی (اپرا)

گزارش دست آوردهای وزارت مخابرات طی 5 سال اخیر

گزارش پروژه های انکشافی سال 1398

گذارش کاری ریل تایم

راپور آمار و احصائیه ربع سوم سال ۲۰۱۹ شرکت های مخابراتی

گزارش پروژه های انکشافی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی طی ربع سوم سال ۱۳۹۸

مجله ماه سنبله

مجله ماه اسد

مجله ماه سرطان

دستآورد های چهار ساله حکومت

Pagination