نشرات

دستآورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دست آورد های چهار ساله حکومت

فورم درسترسی به اطلاعات

گزارش دستاورد ها و فعالیت های سالانه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از بابت سال ۱۳۹۷