نشرات

طرزالعمل جبران خساره مفقودی مراسلات پستی

طرز العمل اجرای وظایف و فعالیت های داخلی اداره تنظیم خدمات پستی (اپرا)

گزارش دست آوردهای وزارت مخابرات طی 5 سال اخیر

گزارش پروژه های انکشافی سال 1398

گذارش کاری ریل تایم

راپور آمار و احصائیه ربع سوم سال ۲۰۱۹ شرکت های مخابراتی

گزارش پروژه های انکشافی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی طی ربع سوم سال 1398

مجله ماه سنبله

مجله ماه اسد

مجله ماه سرطان

دستآورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دستاورد های چهار ساله حکومت

دست آورد های چهار ساله حکومت

Pagination