خپرونې

د مخابراتي شرکتونو د ۲۰۱۹م کال د دریمې ربعې احصائیوی راپور

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د پراختیایي پروژو د 1398 کال د دریمې ربعې راپور

مجله اړیکه

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د اطالعاتو ته د لاسترسی فورم

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د لاسته راوړنو او فعالیتونو کلنی راپور - ۱۳۹۷