خپرونې

د اطالعاتو ته د لاسترسی فورم

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د لاسته راوړنو او فعالیتونو کلنی راپور - ۱۳۹۷