عواید شش ماه اول سال مالی 1398

ashiq_admin

شماره

منابع عایداتی مستقیم

مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی

عواید بدست آمده به افغانی سال 1397

عواید بدست آمده به افغانی شش ماه اول سال 1398

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

1

کرایه منازل دولتی .

 

6,000.00

1,500

 

 

2

کرایه زمین های زراعتی دولتی

 

24,440.00

-

 

 

3

خدمات پستی ومخابرات .

 

222,383,515.00

86,997,716

 

 

4

خدمات تلیفون های سیار.

 

1,890,878,852.25

1,063,946,004

 

 

5

فروش اقلام منقول بجز مواد معدنی

 

774,000.00

125,072

 

 

6

کمیشن خدمات پستی خصوصی15%

 

20,876,152.00

4,863,889

 

 

7

عوایدحق الاشتراک در پروسه داوطلبی وقیمت آفر

 

37,500.00

-

 

 

8

فیس های مخابراتی (10%)کریدت کارت

 

3,898,844,099.00

1,666,369,612

 

 

9

جریمه های مجازات اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

 

72,474,466.00

30,993,636

 

 

10

انتقال عواید سال های قبلی (باقیات)

 

829,423.00

330,074,638

 

 

11

عواید متفرقه .

 

2,751,281.00

245,322

 

 

12

باز پرداخت معاشات ومصارفات سال گذشته.

 

104,927.00

-

 

 

13

عواید یکبارگی ادارت دولتی

 

2,614,014,800.00

-

 

 

مجموع عواید مستقیم به افغانی

6,218,276,940.00

8,723,999,455.25

3,183,617,389