وزارت مخابرات با راه اندازی پروژه های زیربنایی تکنالوژی معلوماتی، ۹۱.۶۳ درصد بودجه انکشافی را مصرف کرده است

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

رهبری و کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با سعی و تلاش ها جهت تطبیق پروژه های انکشافی توانسته است که ۹۱.۶۳ درصد بودجه انکشافی سال ۹۷ مالی خویش را به مصرف رساند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یکی از وزارت های است که پروژه های انکشافی زیاد را به خود اختصاص داده و در سال روان پروژه های زیربنایی تکنالوژی معلوماتی از قبیل ایجاد سیستم مرکز نقطه تبادل انترنت (NIXA)، لابراتوار کشف جرایم سایبری، انکشاف شبکه مخابراتی و فایبر نوری و... تطبیق نموده و توانست از جمله وزارت های محسوب گردد که بیشترین بودجه انکشافی خویش را به مصرف رسانیده است.

یقینا در مصرف بودجه انکشافی توام شفافیت، اهمیت و نیازمندی راه اندازی پروژه مد نظر گرفته شده و همواره وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در صدد آنست که فضای مصئون معلوماتی را برای همه افغان ها بطور متوازن فراهم سازد.