دو تفاهمنامۀ همکاری در ساحۀ مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسید

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

بمنظور توسعه و گسترش روابط موجود، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در جریان سفر خویش به ازبکستان بتاریخ 41 حمل 4931 تفاهمنامۀ همکاری استراتیژیک را با محترم عظیم احمد خدایوف وزیر تکنالوژی معلوماتی ازبکستان به امضا رسانید، بر مبنای این موافقتنامه هر دو کشور در راستای تطبیق برنامه ها و طرح های مشترک در عرصۀ رشد و تقویت چارچوپ قانونی سکتور ICT ، ترویج حکومتداری الکترونیکی، توسعه زیربنا های مخابراتی، تکنالوژی و پستی، تخصیص بورسیه ها، تبادل تجارب اساتید هر دو کشور و تأمین بندویت انترنت توأم با قیمت مناسب همکاری خواهند نمود .
بر علاوه توافقنامۀ دیگر میان محترم اجمل عیان رئیس شرکت مخابراتی افغان تیلی و فرخود روزیوف رئیس
شرکت مخابراتی ازبک تیلی کام در حالیکه وزرای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هر دو کشور حضور داشت؛ به امضا رسید، بر بنیاد این توافقتنامه هر دو کشور در زمینه شریک ساختن و معرفی تکنالوژی و روش های جدید در عرصۀ مخابرات و بخش های تخنیکی، مخابراتی و انترنت باهم همکاری خواهند نمود.