قیمت دومین های (.af) کاهش یافت

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قیمت دومین های .af را کاهش داد، قبلا فیس سالانه دومین های متذکره 50 دالر امریکایی بود که بنابه لزوم دید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و بر اساس فیصله رهبری وزارت، فیس سالانه دومینهای .af 25 دالر امریکایی تعین گردید. لازم به ذکر است، که به هدف گسترش ساحه فعالیت دومین ها به تعداد دو زون تحت عناوین (.tv.af) و (.media.af) افزوده شده است که قیمت هریک آن 40 دالر امریکایی انتخاب گردیده است.

مدیریت عمومی (.af) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت چتر ریاست امنیت سیستم های معلوماتی فعالیت می نماید که هدف اساسی ان ثبت و راجستریشن دومین ها تحت عنوان (.af) در کشور میباشد.

این تخفیف در کود مرکزی .af از تاریخ 7 اپریل سال 2018 میلادی به منظور تقویه رقابت سالم در بازار تطبیق و اجرا میگردد.

ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سال 2003 الی اکنون 8600 دومین را ثبت و راجستر نموده است.

 

دفتر رسانه ها و ارتباطات عامه

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی