جاسوسی سایبری – جرایم سایبری در کود جزای افغانستان

جرایم سایبری

 

مادۀ ۸۶۴:

(۱) شخصی که به صورت غیر قانونی نسبت به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری حاوی اطلاعات سری، مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به جزای جرم خیانت ملی یا جاسوسی مندرج این قانون، محکوم می گردد:

۱- دسترسی به اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات.

۲- در دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات.

۳- افشاء یا در دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه خارجی یا عاملان آنها.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده،  اطلاعات سری، عبارت از اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور می باشد که در فصلمربوط به جرایم جاسوسی و خیانت ملی، منحیث اسرار دولتی،  شناخته شده است.

 

بیشتر بخوانید:

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان