جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان

جرایم سایبری

 

فصل اول

جرایم سایبری و مجازات آن

مجازات جرایم سایبری

مادۀ ۸۵۱:

(۱) جرایم سایبری عبارت از جرایمی است که به وسیله تکنالوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی یا انترنتی در فضای سایبر ارتکاب می­یابد.

(۲) فضای سایبر عبارت از فضای مجازی یا غیر ملموسی است که به اساس ارتباطات شبکه های کمپیوتری یا انترنتی بوجود آمده است.

(۳) مرتکب جرایم سایبری، مطابق احکام این فصل، مجازات می­گردد.

دسترسی غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری

مادۀ ۸۵۲:

(۱) شخصی که  به صورت غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری متعلق به دیگری، دسترسی حاصل کند، به حبس قصیر، محکوم می­گردد. 

(۲) شخصی که به اثر ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، ضرر جسمی، مالی یا معنوی به 
شخص یا اشخاص  وارد کند، علاوه به جزای مندرج فقرۀ (۱) این ماده به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می­ گردد.

تغییرات غیر مجاز در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری

مادۀ ۸۵۳:

شخصی که به صورت غیر مجاز در رابطه به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری یکی از اعمال ذیل را طور مؤقت یا دایمی انجام دهد، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه­ صد هزار افغانی، محکوم می­گردد:

۱- تغییر وارد نمودن، ممانعت یا اخلال در عملکرد سیستم کمپیوتری.

۲- تولید، تغییر، تعدیل یا آسیب رساندن به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۳- غیرقابل دسترس ساختن، بـی معنا کردن، غیر قابل استفاده ساختن یا غیرفعال نمودن سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۴- جلوگیری از دسترسی مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۵- آوردن تغییر یا تعدیل درسیستم محافظتی،  برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۶- وارد نمودن یا پخش ویروس در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۷- دسترسی غیر مجاز در مسیر اتصال شبکۀ کمپیوتری.

از بین بردن غیر مجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری

مادۀ ۸۵۴:

(۱) شخصی که به صورت غیر مجاز،  سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری دیگری را طوری تخریب، حذف یا خنثی کند که منجر به ضرر مادی یا معنوی گردد، با در نظرداشت ضرر وارده، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی،  محکوم می­گردد.   

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده در رابطه به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری زیر بنایی دولتی ارتکاب یابد یا ضرر مالی بیش از صد میلیون افغانی وارد سازد، مرتکب به حبس طویل تا ده سال، محکوم می­گردد.

(۳) هر گاه به علت ارتکاب جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده، خطوط مواصلاتی زمینی یا هوایی یا وسایل ترانسپورتی یا تأسیسات تولید انرژی یا یکی از تأسیسات حساس دیگر، تخریب گردیده یا به آنها صدمه برسد، یا سبب وارد نمودن صدمه به اموال یا اشخاص گردیده باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل ودر صورت مرگ شخص، به حبس دوام درجه۱، محکوم 
می گردد. 

افشای رمز دسترسی

مادۀ ۸۵۵:

(۱) هرگاه شخصی رمز دسترسی (پاسورد یا کود) یا دیگر وسایل کسب دسـترسی بـرنامه یا اطلاعات سیستم کمپیوتری را به صورت غیر مجاز افشاء کند، به جزای نقدی دو چند منفعت حاصله یا ضرر وارده، محکوم می­گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده در رابطه به سیستم، برنامه یا اطلاعات زیر بنایی دولتی ارتکاب یابد، مرتکب به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی،  محکوم می­گردد.

رهگیری (ایجاد ممانعت) غیرمجاز

مادۀ ۸۵۶:

(۱) شخصی که­ بمنظور کسب منفعت برای خود یا شخص دیگری یا وارد نمودن ضرر به دیگری، با استفاده از وسایل تخنیکی یکی از اعـمال ذیل را انجام دهد، مرتکب رهگیری غیر مجاز گردیده، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم 
می­گردد:

۱- جلوگیری از انتـقال اطلاعات کمپیوتری از سیستم کمپیوتری به سیستم کمپیوتری دیگر یا انتقال آن از یک محل به محل دیگر در عین سیستم کمپیوتری.

۲- جلوگیری از ارسال الکترومقناطیسی از سیستم کمپیوتری که اطلاعات مندرج جزء ۱ فقرۀ (۱) این ماده را انتـقال دهد.

(۲) شخصی که از طریق فریبکاری، تقلب یا طرق مشابه دیگر، بمنظور کسب منفعت برای خود یا شخص دیگری یا وارد ساختن خساره بر دیگری مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده گردد، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می­گردد.

ساخت، تهیه یا حصول دستگاه برای استفاده در جرم

مادۀ ۸۵۷:

شخصی که به صورت غیر مجاز یکی از  دستگاه های ذیل را تولید، تورید، نگهداری، تهیه، توزیع، منتشر، خریداری کند یا آن را به فروش رساند یا به قصد فروش عرضه کند،  به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می­گردد:

۱- دستگاه یا برنامه کمپیوتری که بمنظور ارتکاب یکی از جرایم مندرج این فصل ساخته شده است.

۲- رمز، (پسورد یا کود) یا اطلاعات مشابه که توسط آن تمام یا بخشی از سیستم کمپیوتری قابل دسترس می­گردد.

تزویرالکترونیکی

مادۀ ۸۵۸:

 شخصی که اطلاعات اصلی یا واقعی سیستم کمپیوتری را به شکل مزورانه تولید، تغییر، تبدیل، حذف یا خنثی نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی،  محکوم می­گردد.

فریب کاری الکترونیکی

مادۀ ۸۵۹:

 شخصی که به صورت فریب کارانه بمنظور کسب منفعت برای خود یا شخص دیگری یا وارد نمودن خساره به دیگری، مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی،  محکوم می­گردد:

۱- دسترسی به سیستم کمپیوتری، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۲- دخـول، تعدیل، تغییر، حذف یا تولید برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۳- مداخله، ممانعت، اخلال یا انسداد عمل کرد سیستم کمپیوتری.

۴- کاپـی کـردن، انتقال یا ارسال اطلاعات یا برنامه به سیستم کمپیوتری، دستگاه یا وسیلۀ ذخیره سازی به استثنای وسیلۀ که در آن ثبت شده است یا انتقال یا ارسال اطلاعات یا برنامه به موقعیت دیگر در عین سیستم کمپیوتری، دستگاه یا وسیلۀ ذخیره سازی.

۵- استفاده از اطلاعات یا برنامه یا اخراج اطلاعات یا برنامه ازسیستم کمپیوتری که درآن ثبت شده است.

سرقت سایبری

مادۀ ۸۶۰:

شخصی که با استفاده از سیستم کمپیوتری یا الکترونیکی مرتکب جرم سرقت شود، حسب احوال با نظر داشت ارزش مال مسروقه، به حبس متوسط یا طویل، محکوم می­گردد.

تکنالوژی معلوماتی ممنوعه

مادۀ ۸۶۱:

(۱) هرگاه شخص وسایل وتجهیزات الکترونیکی مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ممنوعه شامل سیم باکس وسایر وسایل مشابه را وارد نموده  در حیازت داشته یا توسط آن به عرضۀ خدمات مبادرت ورزد، علاوه به پرداخت جریمۀ نقدی مندرج قانون تنظیم خدمات مخابراتی، به حبس متوسط نیز، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه در احوال مندرج فقرۀ (۱) این ماده از تکنالوژی معلوماتی ممنوعه در ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی استفاده شده باشد، وارد کننده، حیازت کننده و عرضه کنندۀ خدمات توسط آن، به حبس طویل که از ده سال کم نباشد، محکوم می گردد.

سرقت انترنت

مادۀ ۸۶۲:

(۱) شخصی که امتیاز استفاده انترنت متعلق به غیر را سرقت کند، به جزای نقدی دو چند ارزش انترنت سرقت شده،  محکوم می­گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده به شکل سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب یا مرتکبین، به حبس قصیر،  محکوم می­گردد.

تروریزم سایبری

مادۀ ۸۶۳:

شخصی که با استفاده از سیستم  برنامه یا اطلاعات کمپیوتری مرتکب جرایم تروریستی این قانون گردد، به جزای جرم تروریستی مندرج این قانون، محکوم می­گردد.

جاسوسی سایبری

مادۀ ۸۶۴:

(۱) شخصی که به صورت غیر قانونی نسبت به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری حاویاطلاعات سری، مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به جزای جرم خیانت ملی یا جاسوسی مندرج این قانون، محکوم می گردد:

۱- دسترسی به اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات.

۲- در دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات.

۳- افشاء یا در دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه خارجی یا عاملان آنها.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده،  اطلاعات سری، عبارت از اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور می باشد که در فصل مربوط به جرایم جاسوسی و خیانت ملی، منحیث اسرار دولتی،  شناخته شده است.

جنگ سایبری

مادۀ ۸۶۵:

شخصی که حملات سایبری را بمنظور تخریب مناسبات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دولت ها، اخلال در امن و نظم عامه یا وارد ساختن ضرر بر جان یا مال دیگران طوری به راه اندازد که شرایط منازعه مسلحانه را داشته باشد،  مرتکب جنگ سایبری شناخته شده، مطابق احکام مندرج فصل جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی این قانون، مجازات می گردد. 

 افشای معلومات و سوء استفاده از هویت

مادۀ ۸۶۶:

(۱) شخصی که بدون مجوز قانونی و بمنظور ایجاد ضرر، معلومات هویت شخص دیگری را که به آن دسترسی دارد یا آن را از سایر طرق بدست آورده، با داشتن سوءنیت در فضای سایبر افشاء نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که عمداً معلومات مندرج فقرۀ (۱) این ماده را بمنظور ارتکاب جرایم جنایت یا جنحه سوء استفاده نماید، به مجازات جرم مرتکبه یا حبس متوسط، یا هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می­گردد.

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

مادۀ ۸۶۷:

(۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی یا غیر اسلامی را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا به فروش رساند یا به فروش عرضه کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می­گردد، استفاده علمی از این حکم مستثنی می­باشد.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده، موضوعات غیر اخلاقی به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی انسان است.

افشای اسرار شخصی

مادۀ ۸۶۸:

(۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فلم خصوصی دیگری را بدون رضایت وعلم وی در فضای سایبر منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ایجاد ضرر مادی یا معنوی یا موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، فلم یا صوت یا تصویر خصوصی دیگری را تغییر دهد یا تحریف یا منتشر کند یا آن را با وجود آگاهی از تغییر یا تحریف،  نشر کند به نحوی که موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط بیش از سه سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصد و هشتاد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۳) تعقیب عدلی جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مشروط به شکایت مجنی علیه می‌باشد.

باج گیری سایبری

مادۀ ۸۶۹:

(۱) شخصی که با استفاده از  سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری، در فضای سایبر، صوت یا تصویر یا فلم خصوصی دیگری را بدست آورده و شخص را به نشر آن در فضای سایبر در مقابل اخذ منفعت تهدید نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی یا به هردو جزا، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده سبب ضرر جسمی یا معنوی شدید به شخص گردد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می­گردد.

فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

مادۀ ۸۷۰:

(۱) هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر، محکوم می­گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به خشونت یا ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور گردد به حبس متوسط، محکوم می­گردد.

اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی

مادۀ ۸۷۱:

شخصی که با استفاده از سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری در فضای سایبر به ادیان و یا مذاهب اسلامی  موجود در کشور اهانت نماید، به حبس متوسط ، محکوم می گردد.

قماربازی سایبری

مادۀ ۸۷۲:

(۱) شخصی که با استفاده از فضای سایبر مرتکب جرم قمار بازی گردد، علاوه بر مصادره منفعت حاصله، به جزای جرم قمار بازی مندرج این قانون، محکوم می­گردد. 

(۲) شخصی که جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده را به قصد پول شویی مرتکب گردد، علاوه بر مجازات مندرج فقرۀ (۱) این ماده به جزای جرم پول شویی مندرج این قانون، نیز محکوم 
می­گردد.

ارایۀ اطلاعات جرمی

مادۀ ۸۷۳:

شخصی که به صورت غیر مجاز با استفاده از فضای سایبر بمنظور ارتکاب جرم، اطلاعات را برای فاعل یا شریک جرم ارایه نماید، معاون جرم، شناخته می­شود. 

هرزه نگاری (پورنوگرافی)

مادۀ ۸۷۴:

(۱) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم پورنوگرافی گردیده، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم 
می­گردد:

۱- تولید پورنوگرافی برای خود یا دیگری یا بمنظور نشر در فضای سایبر.

۲- پیشکش کردن یا فراهم ساختن پورنوگرافی ازطریق فضای سایبر.

۳- پخش یا نشر پورنوگرافی در فضای سایبر.

۴- نگهداری پورنوگرافی در سیستم کمپیوتری یا در وسیله ذخیره سازی معلومات.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱)  این ماده، پورنوگرافی عبارت از وسایل پورنوگرافیکی ای است که شخص یا اشیای ذیل را قابل رویت می­سازد:

۱- شخص در حالت عمل جنسی آشکار.

۲- تصاویر واقعی نمایش دهنده شخص در حالت عمل جنسی آشکار.

(۳) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده نشر عبارت از توزیع، پخش، ارایه، نمایش،  تبادله، خرید، فروش یا عرضه برای فروش یا عرضه به هر طریق دیگری می­باشد.

(۴) هرگاه هدف از پخش ونشر پورنوگرافی، ترغیب طفل به فعالیت های جنسی باشد مرتکب به حد اکثر مجازات مندرج این ماده، محکوم می گردد.

(۵) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده به قصد تحقیقات علمی، طبی یا حکم قانون صورت گرفته باشد، قابل تعقیب عدلی، نمی­باشد.

جرایم مربوط به حقوق ملکیت های معنوی

مادۀ ۸۷۵:

شخصی که به­ وسیله ورود، تعدیل، تغییر، حذف یا تولید یا فروش برنامه یا اطلاعات یا استفاده ازکمپیوتر، سیسـتم کمـپیوتـری یا دســتگاه الکترونیکیمرتکب جرایم مندرج فصل تجاوز بر حقوق ملکیت های معنوی این قانون گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می­گردد.

حالات مشدده

مادۀ ۸۷۶:

ارتکاب جرایم مندرج این فصل دریکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه، محکوم می­گردد:

۱- با استفاده از نفوذ، وظیفه یا موقف.

۲- به قصد اعمال نفوذ بالای مؤظف خدمات عامه. 

۳- با ازبین بردن تدابیرامنیتی مربوط بـه سیسـتم کمـپیوتری، بـرنامه یا اطلاعات. 

۴- ضرر مالی بیشتر از یک میلیون افغانی وارد نموده یا مرتکب در نتیجه آن عاید مالی بیشتر از یک میلیون افغانی کسب کرده باشد.

استفادۀ غیر قانونی از سیم کارت

مادۀ ۸۷۷:

(۱) هرگاه مؤظف شرکت مخابراتی یا شخص دیگر، سیم کارت را خلاف قانون توزیع نماید، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که سیم کارت ثبت نشده و یا ثبت شده به نام دیگری را، جهت فروش عرضه نماید، به مجازات مندرج فقرۀ (۱) این ماده محکوم  می گردد.

ارتکاب جرم توسط شخص حکمی

مادۀ ۸۷۸:

هرگاه جرایم مندرج این فصل توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص  حکمی حسب احـوال علاوه به دو برابر حد اکثر جزای نقدی پیش بینی شده مندرج این فصل، به یکی از جزا های ذیل، نیز محکوم می گردد: 

۱- هرگاه حد اکثر مجازات جرم مرتکبه تا پنج سال حبس باشد، تعلیق مؤقت فعالیت شخص حکمی از یک ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک تا سه سال.

۲- هرگاه حد اکثر مجازات جرم مرتکبه بیش از پنج سال حبس باشد، تعلیق مؤقت فعالیت شخص حکمی از یک تا سه سال و در صورت تکرار از سه تا پنج سال.

معافیت از تعقیب عدلی جرایم سایبری

مادۀ ۸۷۹:

(۱) شخصی که از طریق نوشتار، گفتار، یا تصویر یا هر وسیله دیگری، در فضای سایبر از دولت یا سایر نهادها و اشخاص با رعایت احکام قانون رسانه های همگانی و سایر قوانین، انتقاد نماید، تحت تعقیب عدلی قرار نمی­گیرد.

(۲) هرگاه هدف از افشای سر یا معلومات مندرج این فصل اطلاع دادن از جرم جنایت یا جنحه و یا جلو گیری از ارتکاب آن باشد یا صاحب سر یا معلومات به افشای آن اجازه داده باشد یا این که هدف از آن تأمین منافع عامه باشد، مرتکب تحت تعقیب عدلی، قرار نمی­گیرد.

 

برگشت به صفحه فهرست قوانین سایبری افغانستان