اعلان کاریابی: بست هفت (ویرنکار) ریاست اداری و خدمات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۱:۲۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعلان کارمندیابی

به منظـور سپردن کار به اهـل آن و تحقـق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامـی افغـانستان در مـورد اصلاح و ایجـاد اداره سالم  و همچنان متـکی به مواد هشتم، نُهم، و دهم طرزالعمل تعینات کارکنان خـدمات ملکی تمام بست های خالی که از طــریـق رقابت آزاد احـراز میـگــردند باید با اســـتفاده  از صـدور مکاتـب به تمامی مراجع ذیربط از طریـق رسانـه ها و سایـر امـکانات اعـلان گـردد. بـدین ملحوظ یک بست کمبود آتی الذکر قرار ذیل از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵  الی ۱۴۰۰/۵/۱۶ به اعلان رقابتی سپرده میشود.

  • بست (۷) ویرنکار ریاست محترم  اداری و خدمات (یک بست)

بناً مراتب به دوایر محترم ذیربط احتراماً نگاشته شد تا از موضوع مطلع بوده و علاقه مندان که مواصفات بست متذکره را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقابتی اشتراک نمایند.

مکتوب نشر اعلان (یک) بست هفت ریاست اداری و خدمات وزارت مخابرات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان پُست: ویرنکار

محل وظیفه: ریاستاداری و خدمات

موقعیت پُست: مرکز

بست: (۷)

تعداد: (۱)

تاریخ اعلان: ۱۴۰۰/۵/۵

تاریخ ختم اعلان: ۱۴۰۰/۵/۱۶

----------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: (ترمیم سویچ بورد و ترمیم انجن کنترول جهت استفاده بهتر)

---------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  • ترمیم ویرینگ عمومی وسایط مختلف النوع.
  • ترمیم ویرینگ سویچ بورد و ترمیم بیس، ترمیم انجن کنترول.
  • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.

وظایف مدیریتی:

  1. مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوطه.
  2. ارایه گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
  3. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

وظایف هماهنگی:

-------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

درجه تحصیل:

تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):

  1. مهارت‌های دیگر (کورس‌های کوتاه مدت، آموزش‌های داخل خدمت و غیره)
  2. توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوطه.

 

لینک لایحه وظایف بست ۷ (ویرنکار) ریاست اداری و خدمات