اعلان مجدد بست های کمبود کادرعلمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

Author image
enayat_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۱۱:۱۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمبود کادر علمی دیپارتمنت های خویش را در بست های ذیل بار مجدد به اعلان می سپارد.

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1399 در بست های ذیل به کادر علمی واجد شرایط که دارای تحصیلات عالی، ماستری یا دوکتورا در رشته انجینیری تیلی کمونیکیشن و رشته ارتباط پستی باشند در مطابق با قانون جدید تحصیلات عالی ضرورت دارد

1. یک بست دیپارتمنت انجینیری تیلی کمونیکیشن، بست 4

2. سه بست دیپارتمنت ارتباطات پستی ، بست 4

متقاضیان از تاریخ 6/حمل /1399 الی 20 حمل 1399 به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی واقع یکه توت ناحیه نهم شهر کابل مراجعه نموده و فورم درخواست شمولیت دربست کادر علمی را بدست بیاورند.

اسناد ضروری: اصل ترانسکریپت نمرات دروه لسانس و ماستری، دیپلوم دوره لسانس دوره لسانس سند فراغت دوره ماستری، کاپی اعلان بست از سایت مربوطه،کاپی تذکره تابعیت و در صورت که در کدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح و یا *سی وی*  خویش را به مدیریت عمومی استادان انستیتوت تسلیم بدارند.