اعلان داوطلبی پروژه (زیربنای تصادیق الکترونیکی Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure)

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

نمبر داوطلبی: MCIT/1400/ICB/NC-24/QCBS

نوع قرارداد: بالمقطع

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ((Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure اشتراک نموده  (TOR)و (REOI) آنرا از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF و  یا با گذشتن پیام به ایمیل آدرس های gulam.1996@gmail.com   rahibkakar123@gmail.com  |  و همچنان ذریعه فلش از دیپارتمنت آمریت تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ساینس منزل ۱۴ بدست آورده، اسناد اظهار علاقمندی یا (EOI) خویش را مطابق شرایط مندرج (TOR) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر یکشنبه مؤرخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ مصادف به 2021/06/13 به ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله واقع محمد جان خان وات تسلیم نمایند.

داوطلبان اسناد اظهار علاقمندی (EOI) خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان ارسال نمایند،

اسناد هاردکاپی آنرا در خلال ۷ روز تقویمی بعد از تاریخ ضرب العجل به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر آن عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

اسنادها:

لینک شرطنامه زیربنای تصادیق الکترونیکی TOR

لینک دعوت به اظهار علاقمندی ROEI

با احترام

معصومه خاوری

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۸:۳۶ کابل
Background image

ارایه خدمات توزیع دیجیتل سرتفکیت‌ها طبق ستندردهای بین المللی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام شرکت های علاقمند واجد شرایط دعوت بعمل می آورد برای ارایه خدمات...

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۹:۴۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی خریداری تجهیزات پروژه مرکز تبادله انترنت (NIXA):

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه خریداری تجهیزات پروژه مرکز تبادله انترنت NIXA ...

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۳:۴۸ کابل
Background image

اعلان داوطلبی ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری (لات اول تجهیزات IT) و )لات دوم Open Space):

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در تهیه پروسه ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری (لات اول تجهیزات IT) و (لات دوم Open Space) اشتراک نموده و...

بازگشت به داوطلبی ها