اعلان تعداد ۱۰ بست های پنج و شش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Author image
Alireza Khaliqyar
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۴:۱۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

لیست اعلان ۱۰ بست های پنجم و ششم شامل سیستم رتب و معاش دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

عنوان بست بست تعداد ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
مامور مسلکی IT ۵ ۱ انستیتوت ICT 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
عضو امور عملیاتی ۵ ۱ اداره تنظیم خدمات پُستی 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مدیر تعقیب و پیگیری مصوبات ۵ ۱ دفتر مقام 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مامور مسلکی تفتیش سایبر ۵ ۲ امنیت سیستم های معلومات 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مدیر پُسته خانه (پشتونستان و پاسپورت( ۵ ۲ پُست 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مامور استخدام بست های ۱/۶ مرکز ۶ ۱ منابع بشری 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مامور جمع آوری ارقام احصائیه ۶ ۱ پلان و پالیسی 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مامور ارتباط وزارت خارجه و سفارت ها ۶ ۱ پلان و پالیسی 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف

فورم درخواستی برای بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.