استراتیژی ها

د مقررې او ستراتیژي نوم دانلود کړئ
چارچوب عملیاتی مشترک سازمانی حکومتداری الکترونیکی  از اینجا دانلود نمائید.
استراتیژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
تعلیق استراتیژی امنیت ملی افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
پروسیجر تدارکات عامه  از اینجا دانلود نمائید.
طرزالعمل جدید تدارکات  از اینجا دانلود نمائید.