ستراتیژي

د مقررې او ستراتیژي نوم دانلود کړئ
د افغانستان بریښنایي حکومتوالۍ ګډ عملیاتی چوکاټ  دلته دانلود کړئ
د افغانستان بریښنایي حکومتوالۍ ستراتیژي  دلته دانلود کړئ
د افغانستان د سایبري امنیت ملي ستراتیژي  دلته دانلود کړئ
د عامه تدارکاتو پروسیجر  دلته دانلود کړئ
د نوي تدارکاتو کړنلاره  دلته دانلود کړئ