گزارش عواید وزارت مخابرات ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ ریاست مالی

naweed_admin

جدول عواید ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

عواید ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است  . بااحترام