طرزالعمل و قوانین اپرا

طرزاالعمل ها و قوانین دانلود فایل
طرزالعمل اجرای وظایف و فعالیت ها داخلی اداره تنظیم خدمات پستی (اپرا) برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل طی مراحل گمرکی محموله های کوریر  برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل صدور و تمدید جواز خدمات پُستی  برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل رسیده گی به شکایات مشتریان خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل رسیدگی به منازعات شرکت های پُستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه تمدید جواز خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه رسیدگی به شکایات خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه طی مراحل توزیع جواز خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل جبران خساره مفقودی مراسلات پستی برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی نشر مطالب در ویب سایت اداره تنظیم خدمات پستی برای دانلود کلیک نمائید

 

طرزالعمل ها، لوایح وقوانین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی

طرزاالعمل ها،لوایح و قوانین دانلود فایل
اساسنامه انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلومات جریده رسمی برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل ارزیابی از کیفیت برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تحصیلات عالی ملکی برای دانلود کلیک نمائید
لایحه جدید سیستم کریدت برای دانلود کلیک نمائید
لایحه شمولیت در کادری علمی پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی برای دانلود کلیک نمائید
لایحه فعالیت های اعضای کادر علمی برای دانلود کلیک نمائید
لایحه امتحانات موسسات تحصیلات برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل ایجاد دیپارتمنت و پوهنحی برای دانلود کلیک نمائید