د وزارت کرنلاره

د داخلي تفتیش ریاست کرنلاره

طرزاالعمل ها و قوانین دانلود فایل
د ۱۳۹۸ کال د اداري فساد سره د مبارزې کړنلاره او د اداري فساد پر ضد د خبر ورکونکو ځخه ملاتړ د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
د ۱۳۹۸ کال د وزارت داخلي تفتیش منشور د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.

 

د اپرا ریاست کرنلاره

 طرزاالعمل ها و قوانین دانلود فایل
دخصوصی شرکتونه دگمرکی دطی مراحلو کرنلاره د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
د پُستي خدمتونو د لنډ مهال د نوې جواز د صادرولو او د تمدید کړنلاره د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
دمشتریانو د شکایتونو کرنلاره  د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
د پُستي خدمتونو د وړاندې کوونکو شرکتونو د شخړو د حل کړنلاره د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
د پستی خدمتونو د جواز د تمدیدولو ګراف د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
د پستی خدمتونو شکایتونوته د رسیګی ګراف  د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.
د پستی خدمتونو د جواز د ویش د طی مراحل کولو گراف  د لاستړاولو لپاره کلیک کړی.