کنفرانس مطبوعاتی وزیر مخابرات در مورد کیفیت 10 در صد محصول خدمات مخابرتی، سیستم ریال تایم، جمع آوری سیمکارت های غیر راجستر شده و کاهش یافتن قیمت های انترنت

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

امروز شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۸، محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی توضیحات ارایه نموده افزود که کمیته مشترک متشکل از وزارت مخابرات، وزارت مالیه و اداره اترا از آغاز این روند تا اکنون نظارت نموده و ۱۵ ملیارد افغانی از این طریق به عواید ملی کشور افزوده شده است، ایشان بیان داشت که روند ایجاد سیستم ریال تایم دیتا منجمنت آغاز گردیده و عنقریب تجهیزات آن به کشور مواصلت می ورزد که با ملت شریک خواهد شد.

محترم آریوبی در ادامه کنفرانس علاوه داشت که "موضوع اترا کجاست؟" را به گونه جدی پیگیری می نماییم و اترا ۲۰ تعهد را با مردم در راستای حل مشکلات مخابراتی و انترنتی نموده است که یک مورد آن رایگان ساختن شماره سمع شکایات شان بود، انجام داده و متباقی ۱۹ مورد تحقق نیافته است، یک ماه برای اداره اترا فرصت می دهیم تا به ۱۹ تعهد خویش عمل نماید، در غیر آن از رهبری حکومت تقاضا داریم تا اترا را زیر چتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آورده و در یک ماه اصلاحات متوقعه را بمیان آوریم، یا اترا تغییر مکان دهد تا وظیفه، هویت و استقلالیت آن برای مردم مشخص گردد.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد مصئونیت شبکه های اجتماعی بالخصوص فیسبوک ابراز نموده بیان داشت که از طریق وزارت خارجه به اداره مرکزی فیسبوک مکتوب ارسال می داریم تا استفاده فیسبوک در کشور قانون مند گردد و استفاده از اکونت های مستعار و بی هویت محدود گردد.

همچنان وزیر مخابرات بیان داشت که در قیمت بسته های انترنت شرکت مخابراتی سلام تخفیف بمیان آوردیم که بسته یک جی بی آن ۴۹ افغانی گردیده و در صورتیکه شبکه های مخابراتی و شرکت های انترنتی به مشترکین خویش تخفیف بمیان آورند؛ آماده هستیم که از طریق شرکت افغان تیلی کام ۴۰ فیصد تخفیف را برای شان در نظر بگیریم.

محترم آریوبی در مورد جمع آوری سیمکارت های غیر قانونی نیز به گونه جدی از شبکه های مخابراتی تقاضا نمود که از فروش سیمکارت ها بطور غیر قانونی جلوگیری نموده و سیمکارت های غیر راجستر شده را از بازار جمع آوری نمایند، در غیر آن برخورد قانونی صورت می گیرد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آغاز کمپاین جمع آوری سیمکارت های غیر قانونی به تاریخ ۲۸ مارچ الی امروز ۲۴۹۷۹ سیمکارت جمع اوری نموده و هنوز هم این کمپاین در تمام ولایات افغانستان جریان دارد.