نرخ بسته های انترنتی کاهش یافت!

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جهت استفاده موثر از ظرفیت ها  وکاهش نرخ بسته های انترنتی طرحِ را به شورای عالی اقتصادی کشور پیشنهاد نمود که  بعد از تأیید شورای عالی اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه در نرخ بسته های انترنتی بوجود آمد، اینک نرخ بسته های  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در بسته های  3G شبکه سلام ۱۰ ٪ کاهش یافت  که نسبت به سایر شبکه های مخابراتی داخل کشور بیست فیصد تفاوت را نشان می دهد ، همچنان در بسته های انترنتی سیم دار افغان تیلی کام (DSL) تقریبا ۳۷.۵۰٪ تخفیف بوجود آمد. این تخفیف ها از اول حمل ۱۳۹۷ قابل تطبیق میباشد.

بسته های 3G  سلام

شماره

بسته

قیمت فعلی

قیمت با ۱۰ ٪ تخفیف

 

250 MB

48

43

 

1 GB

160

144

 

3 GB

320

288

 

5 GB

480

432

 

10 GB

720

648

بسته های شبکه سیمدار افغان تیلی کام (DSL)

بندویت/ سرعت

حالت

قیمت ماهانه به افغانی

قیمت ها بعد از تخفیف

256 Kbps

نا محدود

800

500

512 kbps

نا محدود

1600

1000

1024 kbps

نا محدود

3200

2000

2048 kbps

نا محدود

6400

4000

4096 kbps

نا محدود

12800

8000

قیمت 1 mbps به شکل اختصاصی آن مبلغ ۱۲۰۰۰ افغاني در ماه است، قیمت با تخفیف آن ۸۰۰۰ افغانی است

برای نهاد های تحصیلی ۴۰ ٪ تخفیف در نظر ګرفته شده است.

در عین حال وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای شرکت ها و ارائه کنندگان خدمات انترنتی تا ۲۰٪ تخفیف را مشروط بر اینکه تخفیف مستقیم به مستهلکین از سوی این شرکت ها ارائه گردد، مد نظر گرفته است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی تلاش دارد تا در قیمت های انترنیت کاهش بیاورد، کیفیت انترنیت را بهتر سازد و پوشش انترنیتی را توسعه ببخشد.