مدیریت عمومی پلانگذاری و گذارشدهی

Author image
Alireza Khaliqyar
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۰:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.

مدیر عمومی پلانگذاری و گزارشدهیمدیر عمومی پلانگذاری و گزارشدهی