تحویلدار روغنیات

Author image
Alireza Khaliqyar
شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۴ - ۱۱:۳۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعـــــــــــــــلان کـــار یـــابــــی

پس منظر : وزارت مخابـرات وتکـنالوژی معلوماتی بادرنظرداشـت فرمان شماره (32) مورخ 26 / 3 / 1387 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم جدید رتب و معاش منظورفرموده اند که کاندیدان واجد شرایط براساس لیاقت وشایسته گی تحت ریفورم متذکره قرار میگیرند به همین اساس  علاقمندان که واجد شرایط باشند میتوانـنـد به آدرس ذیل مراجعه نموده فورمه درخواستی رااخذ نـمایـنـد. قابل یاد آوریسـت که انتخاب کاندید براساس شایـسـتگی و لـیـاقـت، بدون هرنوع تبعیض قـومی، نـژادی، مذهبی و سیاسی میـباشد.

 

عـنـوان پست :   تحویلدار روغنیات.

مـحـل وظیفه :  ریاسـت اداری.

اندازه معاش :   5600

بست :     7

تعداد :  (  1  )

تاریخ اعلان : 11 / 7 / 1397

تاریخ ختم اعلان :  24 / 7 / 1397

 

وظایف و مسئولیت های این پست:

 • ترتیب وتنظیم تحویلخانه مطابق به مقرره تحویلخانه ها
 • اطمینان ازنوعیت وکفیت اجناس قبل ازداخل وخارج نمودن ازتحویلخانه مطابق درخواست
 • توزیع اجناس برویت تکت توزیع به حضوداشت هیات
 • بازوبسته نمودن مهرولاک تحویلخانه به حضوداشت هیات
 • تعقیب اسناد جمع وخرچ اجناس تحویلخانه
 • تحویلی باقیداری به وقت وزمان
 • همکار باهیات معاینه وارنوالان دربخش ارایه معلومات وموجودی اجناس تحویلخانه
 • جمع وقید وسایل وتجهیزات مربوط ومراقبت ونگهداری ازعموم لوزام کار
 • به کاربردان احیتاط لازم دراثنا کارواطمینان ازقفل بودن تحویلخانه بعدازختم رسمیات
 • اگاهی ازمقرره طرزسلوک ومراعات نظافت شخصی
 • جلوگیری ازبروزحوداث ناگواروبلدیت بالوازم ضد حریق واطمینان ازفعال بودن آن
 • ارایه گزارش به امرمربوطه وکنترول ازپرسونل زیردست

 

مواصفات و ضرورت این پست:

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
 • داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.
 • توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه مربوطه.
 • دادن تضمین مطابق قانون.

 

شـایـقـیـن واجد شـــــــرایـط این وظیفه میتــوانـنـد فورم در خـواســــتـی را ازمدیریت عمومی پذیرش ازمنزل اول وزارت مخـابــرات اخذ نموده و بعد ازخانه پری دو باره تسلیم نمایند البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فـورمه های درخواستی تـوزیع نـمـیـگـــردد. جهت معلومات بـیـــــشـتـر مـتـیـوانـیـد به شماره تـیـلـفــون شماره (0202103997) مـدیـریـت اسـتـخـدام کارکـنان بسـت های 7- 8  درتماس شده وحل مطلب نمائید.

یادداشت: فـقـط کاندیدان واجد شـــرایط جهت ســـــــــــپـری نمودن مصاحبه و امـتـحـان مـطـلـع خـواهـــــنـد شـــــد.