اعلان: به تعداد (۲۱) بست کمبود سوم و چهارم دوایر مرکزی از طریق سیستم رتب و معاش

naweed_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۲:۳۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اطلاعیه ریاست منابع بشری

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس


وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های سوم و چهارماشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند: 

متقاضیان محترم فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذافقط ازویب سایت وزارت به صورت سافت دریافت نموده با درک مسؤلیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره به مسئول منابع بشری تسلیم دهند.

نوت: توزیع فورم به صورت حضوری صورت نمی گیرد. متقاضیان محترم میتوانند فورم درخواستی بست ها را از  اینجا بدست آورند

 برای بدست آوردن رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق جدید  اینجا کلیک نمائید.

شماره عنوان بست بست تعداد بست دانلود فایل
۱ مدیر عمومی آرشیف ۴ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۲  سکرتریت دارالانشاء شورای عالی ICT ۳ ۱  برای معلومات در باره بست کلیک نمائید
۳ کارشناس نظارت و ارزیابی ساحوی ۴ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۴ کارشناس واحد تحلیل پروژه ها و گزارش دهی ۳ ۳  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۵ کارشناس هماهنگی از نوآوری های ملی ۴ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۶ کارشناس حقوقی مراکز نوآوری تخنیکی و حقوقی ۴ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۷ واحد (آمر) تکنالوژی های نوظهور ۳ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۸ واحد (آمر) تجارت الکترونیکی ۳ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۹ کارشناس مدیریت برنامه ها و پروژه ها ۴ ۳  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۱۰ کارشناس پروژه های انکشافی ۴ ۳  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۱۱ کارشناس جمع آوری عواید .Af مرکز ملی معلومات ۴ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۱۲ آمریت عکس العمل سایبری ۳ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۱۳ آمریت مرکز معلومات و شبکه ۳ ۱  برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۱۴ کارشناس دیتابیس HRMIS ۴ ۱ برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
۱۵ آمریت استخدام ۳ ۱ برای معلومات درباره بست کلیک نمائید
تعداد مجموعی ۲۱