سکرتر دارالانشای شورای تکنالوژی معلوماتی

ashiq_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۱:۳۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه ریاست منابع بشری

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.
 2. داشتن ایمیل آدرس حتمی می باشد.
 3. هرگاه متقاضیان بستهای خدمات ملکی در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.
 4.  درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد متقاضی از پروسه رقابت اخراج می گردد.
 5. متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه تصدیق تحسین نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.
 6. اسناد تحصیلی که طی سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ 24/02/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می نماید.
 7.  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی می باشد.
 8. اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.
 9. از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می نماید ایجاب می نماید تا متقاضان محترمی که از پوهنتونها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده اند، کاپی سند تحصیلی یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

 

 

 1. متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده اند، یک قطعه خلص سوانح جدیدشان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند کاری از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
 2.  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین المللی اجرای وظیفه نموده اند اسناد و سوابق کاریشان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
 3. تصدیق تجربه کاری متقاضیان بستهای خدمات ملکی که در مؤسسات و شرکتهای خصوصی ایفای وظیفه نموده اند، بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسه و یا شرکت در وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط مدار اعتبار نمی باشد، قرارداد کار و فورم مالیه دهی باید ضم فورم درخواستی گردد.
 4. بند دوم ماده شصت و دوم قانون کار چنین صراحت دارد: (2) اندازه مزد كاركنان مندرج اجزای(2و3) فقره (1) این ماده به تفكیك هردرجه از حداقل مزدی كه توسط دولت برای كاركنان دولتی تعیین میشود، كمتر بوده نمیتواند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه میدارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Documents

لایحه وظایف