آگهی!‏

naweed_admin
آگاهی سایبری

در این اواخر فریبکاران انترنتی و سوءاستفاده کنندگان، اقدام به ‏فریب کاری و هک نمودن حساب های کاربری شبکه های اجتماعی شهروندان ‏نموده است. دو نمونه بسیار معمول از این فریب کاری انترنتی، قرار ذیل ‏می باشد: ‏

ارسال لینک های جعلی: لینک های جعلی از سوی افراد سودجو (در بعضی از ‏موارد از سوی دوستان قابل اعتماد آگاهانه و یا ناآگاهانه) تحت عناوین ‏مختلف مانند بازی و سرگرمی، دریافت جایزه و پول و سایر بهانه های ‏دروغین از طریق مسنجر شبکه های اجتماعی و یا در روی ویب سایت ها ‏و شبکه های اجتماعی در دسترس مشتریان/استفاده کننده گان قرار داده می ‏شوند. در صورت عدم آگاهی از خطرات این لینک ها و کلیک روی آن، حساب ‏های کاربری هک شده و از دسترس استفاده کننده گان خارج می شود. ‏

درخواست کود امنیتی (پاسورد موقتی): در این اواخر فریب کاران انترنتی ‏‏(گاهی هم دوست قابل اعتماد و آشنای فیسبوکی) از عدم آگاهی شهروندان ‏‏(مخصوصا خانم ها) سوءاستفاده نموده و به بهانه های مختلف مانند ‏رایگان نمودن انترنت، ثبت نام در بورسیه ها، رفع مشکلات تخنیکی حساب ‏کاربری و سایر بهانه های دیگر، اقدام به درخواست کود های امنیتی که ‏به شماره تماس شخصی و یا ایمیل شهروندان فرستاده می شود، می نمایند. ‏

فریب کاران از گزینهForgot Password ‎‏ برای بازیابی (‏Reset‏) پاسورد استفاده ‏کننده کار گرفته و بعداً به تعقیب آن کمپنی یک کود امنیتی (پاسورد ‏موقتی) را به شماره تماس و یا به ایمیل می فرستد. با توجه به حوادث ‏اخیر سایبری فریب کاران انترنتی (ممکن اعضای فامیل، دوستان قابل ‏اعتماد در فیسبوک) با سوء استفاده از عدم آگاهی کاربر، اقدام به ‏درخواست کود امنیتی می نماید. زمانی که استفاده کننده این کود را با ‏کسی شریک نماید، به احتمال زیاد حساب کاربری مربوط اش هک می شود. ‏شریک سازی کود های امنیتی همانند شریک نمودن پاسورد با اشخاص دیگر ‏است. ‏

وزارت مخابرات از شهروندان می خواهد که در چنین موارد مراقب حساب های ‏کاربری خود باشند و موارد زیر را با سایر شهروندان نیز شریک نماید. ‏

به منظور محافظت از حساب های کاربری تان، به نکات امنیتی ذیل توجه ‏جدی نمایید: ‏

• تا زمانی که مطمئن نیستید، روی هیچ لینکی در شبکه های ‏اجتماعی، مسنجر ها و ویب سایت ها کلیک ننمایید؛

• کود های امنیتی که به شماره تماس شخصی تان و یا ایمیل آدرس ‏تان از سوی کمپنی های شبکه های اجتماعی دریافت می نمایید، ‏به هیچ صورت با هیچ شخصی (حتا اعضای فامیل نزدیک و دوستان ‏قابل اعتما تان) شریک نسازید. ‏

• درخواست دوستی اشخاص که با آن ها آشنایی ندارید قبول ‏نکنید؛

• به دوستان آنلاین تان هیچ وقت (تأکید می شود هیچ وقت) ‏اعتماد نکنید؛ ‏

• برای ایجاد امنیت بهتر تأیید هویت دو مرحله ای‎ ((Two-Factor ‎Authentication ‎را فعال نمایید؛

• گزینه ‏Where You're Logged In‏ را همیشه چک نموده و مطمین شوید که ‏در وسایل مطمین ‏Login‏ هستید.