طرزاالعمل و قوانین اپرا

طرزاالعمل ها و قوانین دانلود فایل
طرزالعمل طی مراحل گمرکی محموله های کوریر  برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل صدور و تمدید جواز خدمات پُستی  برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل رسیده گی به شکایات مشتریان خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل رسیدگی به منازعات شرکت های پُستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه تمدید جواز خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه رسیدگی به شکایات خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه طی مراحل توزیع جواز خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید