طرزالعمل های وزارت

طرزالعمل های ریاست تفتیش داخلی و واحد حقوقی

طرزاالعمل ها دانلود فایل
طرزالعمل طی مراحل اسناد تقنینی و طرزالعمل ها سال ۱۳۹۹ (ریاست واحد حقوقی)

برای دانلود طرزالعمل کلیک نمائید

منظوری طرزالعمل از جانب وزیر صاحب

برای دانلود فهرست طرزالعمل کلیک نمائید

طرزالعمل مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری سال ۱۳۹۸ برای دانلود کلیک نمائید.
منشور ریاست تفتیش داخـــلی وزارت تکـنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس سال ۱۳۹۸ برای دانلود کلیک نمائید.

 

طرزالعمل های ریاست تنظیم خدمات پُستی (اپرا)

طرزاالعمل ها دانلود فایل
طرزالعمل اجرای وظایف و فعالیت ها داخلی اداره تنظیم خدمات پستی (اپرا) برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل طی مراحل گمرکی محموله های کوریر  برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل صدور و تمدید جواز خدمات پُستی  برای دانلود کلیک نمائید.
طرزالعمل رسیده گی به شکایات مشتریان خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل رسیدگی به منازعات شرکت های پُستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه تمدید جواز خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه رسیدگی به شکایات خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
گراف پروسه طی مراحل توزیع جواز خدمات پستی  برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل جبران خساره مفقودی مراسلات پستی برای دانلود کلیک نمائید
پالیسی نشر مطالب در ویب سایت اداره تنظیم خدمات پستی برای دانلود کلیک نمائید

 

 طرزالعمل ها و لوایح انستیتوت تکنالوژی معلوماتی

طرزاالعمل ها و لوایح دانلود فایل
اساسنامه انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلومات جریده رسمی برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل ارزیابی از کیفیت برای دانلود کلیک نمائید
لایحه جدید سیستم کریدت برای دانلود کلیک نمائید
لایحه شمولیت در کادری علمی پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی برای دانلود کلیک نمائید
لایحه فعالیت های اعضای کادر علمی برای دانلود کلیک نمائید
لایحه امتحانات موسسات تحصیلات برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل ایجاد دیپارتمنت و پوهنځی برای دانلود کلیک نمائید