کابل، افغانستان: زمینه استفاده از انترنت مصؤن به ویژه برای کودکان وزنان فراهم گردد

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با حضور وزارت معارف و وزارت امور زنان و شرکت تکنیشن از رورز جهانی انترنیت مصوون تجلیل کرد.

هدف از تجلیل روز جهانی انترنت مصؤون ایجاد فضای مناسب برای خانمان و اطفال و اگاهی دهی در باره استفاده موثر انترنت می باشد.

محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی که روز سه شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی انترنت مصؤن افزود که برای استفاده مصؤن از خدمات انترنتی، نیاز به آگاهی دهی بیشتر به ویژه برای کودکان و زنان است.

وزارت مخابرات در این نشست چالش ها وآسیب پذیری های کاربران انترنت به خصوص زنان وکودکان را مورد بحث قرار داد تا راه های بیرون رفت از این آسیب پذیری ها شناسایی ودر رفع آن تلاش صورت گیرد.
وزیر مخابرات همچنان گفت وزارت مخابرات در نظر مکاتب را در سراسر کشور با انترنت وکمپیوتر مجهز نمایند که استفاده از این امکانات نیاز به آگاهی دهی برای ایجاد مصؤنیت بیشتر دارد.

محترم آريوبي افزود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مصوونیت معلومات انترنتی افغانستان کارهای لازی را انجام داده، قانون حکومتداری الکترونیکی تکمیل شده و به زودی تصویب خواهد شد، کود جزای جرایم سایبری تصویب شده و به زودی دیگر مقررات و طرز العمل های مصوونیت معلومات را ترتیب خواهد کرد.

همچنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال 1397 برنامه NIXA را عملی نموده و لابراتوار تحقیق جرایم سایبری را ایجاد نموده است که فعلا عملا مورد استفاده می باشد، تیم های تخنیکی عکس العمل سریع وزارت به خاطر مصوونیت هر چه بیشتر معلومات فضای انترنیتی به طور ۲۴ ساعته کار می کند.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان افزود که به زودی تمام لیسه های افغانستان به انترنت وکمپیوتر مجهز می شوند ودر مراحل بعدی، این نوع خدمات به مکاتب متوسطه وابتداییه نیز گسترش خواهد یافت.

در حال حاضر ۹.۷ میلیون نفر در سراسر کشور به خدمات انترنتی دسترسی دارند که این آمار در مقایسه با یک ونیم سال پیش، نزدیک به دو میلیون افزایش را نشان می دهد.
در این کنفرانس عمر منصور انصاری رییس تکنیشن در باره Cyber Identity Theft، (Sextortion، Cyberstalking، Cyber bullying، Cyber Victimization او (Cyber Identity Theft معلومات مفصل ارائه نموده، افزودند که در دنیای فعلی در فضای انترنیت در این بخش ها موانعی برای کودکان و زنان می باشد که ادارات سکتور عامه و خصوصی با ایجاد اشتراک در این عرصه برای را حل بپردازند
همچنان سرپرست وزارت معارف و معین امور زنان در این جلسه در باره نقش شان در بخش آگاهی دهی برای انترنیت مصوون سخنرانی نموده تعهد کردند که یک جا با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در باره حل چالش ها کار خواهند کرد.