: گروپ شرکت های الکوزی، با خرید شرکت وصل تیلکام در بخش مخابرات ۳۰۰ ميليون دالر سرمایه گذاری میکند

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

طرح فروش و انتقال مالکیت شرکت خصوصی وصل تیلیکام در جسله شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محترم محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور زیربنا در حالی در پرنسیپ منظور شد که اعضای شورای عالی اقتصادی به خصوص محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز حضور داشت.

شرکت مخابراتی خصوصی وصل تیلیکام دارای موجوز خدماتی نوع CDMA بوده و از بدو ایجاد دچار مشکلات تخنیکی و فنی می باشد و نتواست فعالیت هایش را مطابق تکنالوژی معاصر عیارسازد و نیازمندی های مشترکین اش که به ۱۰۰۰۰۰ می رسید جوابگو باشد، از اینرو مشتریانش رو به کاهش بودهو در حال حاضر تعداد انها به ۱۲۰۰۰ مشترک می رسد.

شرکت مخابراتی خصوصی وصل تیلیکام در طول سال های فعالیت اش برعلاوه اینکه مقروضیت های مالیاتی اش را تصفیه نکرده، مقروضیت های شرکت های خصوصی و دوایر دولتی را نیز نپرداخته است.

دراثر سعی و تلاشه ای وزارت مخابرات و تکنالوژِ معلوماتی و فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی هدایت شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ و ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ به شرکت مخابراتی وصل تیلیکام مدت۶۰ روز فرصت داده بود تا مشکلاتش را برطرف و مقروضیت هایش را تصفیه نماید. اما شرکت مذکور نتنها مقروضیت هایش را تصفیه نکرد، بلکه مشکلاتش را هم نتوانست مرفوع سازد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بخاطر حل مشکلات شرکت خصوصی وصل تیلیکام و تحصیل مقروضیت هایش با مجتمع شرکت های خصوصی الکوزی و شرکت وصل تیلیکام در مورد خرید و فروش شرکت وصل تیلیکام به موافقه رسیدند و تصمیم بر این شد که مجتمع شرکت های خصوصی الکوزی با پرداخت۳۰۰ ملیون دالر امریکایی شرکت مخابراتی وصل تیلیکام را خریداری و تمامی ذمت های مالی شرکت وصل تیلیکام را از اصل قیمت موافقت شده به جانب دولت و سایر معامله داران پرداخت نماید.

قرار است مجتمع شرکت های خصوصی الکوزی با خرید شرکت وصل تیلیکام تکنالوژی فعلی CDMA، جواز تکنالوژی GSM اخذ نموده و بهترین تکنالوژی روز(4G / 3G) را وارد نموده وخدمات مخابراتی با کیفیت عالی را با تعرفه های رقابتی به مردم افغانستان به خصوص برای مشترکین اش ارایه نماید.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی افغانستان مطمین است که با این سرمایه گذاری ضمن ایجاد فرصت های شغلی در عصری سازی و ارایه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی با کیفیت عالی نیز نقش مهم را ایفا می کند.
برای معلومات بیشتر در مورد این طرح، به ویب سایط ما مراجعه نماید