گالری رسانه

افغانستان هم به کاروان #دیجیتالی جهان پیوست

جریان مکمل کنفرانس خبری پیرامون تصویب قانون معامللات و امضای الکترونیکی

محمد فهیم هاشمی: امنیت سایبری مردم یکی از اولویت های کاری ما است

مراسم گرامیداشت روز ملی بیرق توسط هیات رهبری و کارمندان وزارت مخابرات

بیرق نماد اتحاد و اقتدار ماست؛ روز ملی بیرق مبارک!

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: کیفیت خدمات انترنتی تا حد زیادی تحول و بهبود یافته است

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: تلاش ها برای کاهش نرخ انترنت جریان دارد

محمد فهیم هاشمی: هر گونه تغییر و تبدیلی افراد در شرکت افغان تلیکام متوقف است

ساختار جدید وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باید از سیاست و قوم زدگی بدرو باشد

دیدار والی بامیان با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محمد فهیم هاشمی: نرخ انترنیت باید ارزان شود!

سنگ تهداب پروژۀ مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان گذاشته شد

افتتاح مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی برای جوانان و محصلین IT

جلسه مشورتی با مسوولین شرکت های خدمات انترنیتی به خاطر کاهش قیمت انترنیت

برنامه حسابدهی حکومت به ملت

Pagination