گالری رسانه

اشتراک در مجلس استفاده از انترنت اشیاInternet of things

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

مصاحبه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با تلویزیون 1

ویب سایت نهاد های دولتی با سیستم و دیزاین جدید مبدل می گردد

مصاحبه با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

آخرین تصاویر از MCIT

افتتاح کمپیوتر لب در MCIT