پروتوکول ها و تفاهم نامه ها

فهرست معاهدات، موافقتنامه ها، توافق نامه ها، تفاهمنامه های بین اللملی و پروتوکول بین الحکومتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

تفاهمنامه ها/قراردادها داخلی و بین اللملی دانلود فایل
جدول تفاهمنامه های منعقده داخلی وزارت مخابرات که با وزارت ها و نهاد دولتی به امضا رسیده است برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
فهرست معاهدات بین المللی وزارت مخابرات برای دانلود اینجا کلیک نمائید.