اعلان تعداد 12 بست سوم و چهارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Author image
Alireza Khaliqyar
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۹:۵۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

لیست بست های سوم، چهارم شامل سیستم رتب و معاش دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

عنوان بست بست تعداد ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
سکرتر وزیر مخابرات ۳ ۱ دفتر مقام 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف
آمریت ارزیابی پلان های تطبیقی ۳ ۱ نظارت و ارزیابی 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف
آمریت تفتیش داخلی ۳ ۱ تفتیش داخلی 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف
کارشناس بورد افغان بیسیم، افغان تیلی کام و انترسپوتنگ ۴ ۱ دفتر مقام 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف لایحه وظایف
مدیریت عمومی تعقیب و پیگیری مصوبات ۴ ۱ دفتر مقام 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف
مدیریت عمومی ارزیابی ۴ ۱ نظارت و ارزیابی 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
انجنیر ارزیابی پروژه های ساختمانی ۴ ۱ نظارت و ارزیابی 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف
عضو مسلکی نظارت از پروژه ها ۴ ۲ نظارت و ارزیابی 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف
مدیریت عمومی تفتیش سایبر ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف
مدیریت عمومی روابط بین المللی ۴ ۱ پلان و پالیسی 1397/11/21 1397/11/29 لایحه وظایف لایحه وظایف
کارشناس اتحادیه های بین المللی مخابراتی (ITU) ۴ ۱ پلان و پالیسی 1397/11/21 1397/12/4 لایحه وظایف

فورم درخواستی برای بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.